Rejestr umów zawartych przez Powiat Aleksandrowski w 2019r.

Rejestr umów zawartych przez
Powiat Aleksandrowski w 2019r.

 

 

 

….           ……..

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
1. BO.Bz.0025.5.1.2019 02.01.2019r. Zarząd Powiatu Wydawnictwo „KUJAWY”
z siedzibą
w Szpetalu Górnym
na przygotowanie
i zamieszczenie
w Gazecie Aleksandrowskiej informacji dotyczących działalności Powiatu Aleksandrowskiego
i jego jednostek organizacyjnych
2019r.  738,00zł brutto za każdą stronę  nie
 2. BO.Bz.0025.5.2.2019 31.01.2019r. Zarząd Powiatu  Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy
o dofinansowanie projektu
„Dobry zawód to przyszłość” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
3. BO.Bz.0025.5.3.2019 18.02.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy
z dnia
31 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
 4.  BO.Bz.0025.5.4.2019 28.02.2019r. Zarząd Powiatu  Włodzimierz Franciszek Wiśniewski „Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” Aleksandrów Kujawski umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  – tak
 5.  BO.Bz.0025.5.5.2019 25.02.2019r. Zarząd Powiatu Sławomir Sobczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów „SOBCZAK” Sławomir Sobczak
z siedzibą
we Włocławku
zlecenie wykonania usługi – opracowanie audytów energetycznych powykonawczych dla zakończonego
i odebranego protokołem odbioru końcowego zdania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna
w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna
w sektorze publicznym
i mieszkaniowym
do 26.03.2019r.  4.920zł brutto tak
 6.  BO.Bz.0025.5.6.2019 25.02.2019r. Zarząd Powiatu Donata Kant Wojnowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa KANT Donata Kant – Wojnowska
z siedzibą
w Toruniu
na przewóz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP
w Aleksandrowie Kujawskim podczas wyjazdu zorganizowanego
na geodezyjny obóz zawodowy
w Bachotku, realizowany
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
4 i 6 marca 2019r. 1.390,00 zł brutto tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 7.  BO.Bz.0025.5.7.2019 25.02.2019r. Zarząd Powiatu Firma RYTEBŁOTA RESORT & SPA Sp. z o.o.
z siedzibą Rytebłota
na świadczenie usługi zakwaterowania
i wyżywienia grupy uczniów
i nauczycieli
w ramach geodezyjnego obozu zawodowego
w Bachotku realizowanego
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
04.03.2019r.06.03.2019r. 3.290,00 zł brutto  tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 8.  BO.Bz.0025.5.8.2019 12.03.2019r. Zarząd Powiatu Monika Behrendt prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AUTO – RENOVA Monika Behrendt
z siedzibą Ciechocinek
na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 25 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP i Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 od daty zawarciado 19.06.2019r. 40.500,00 zł brutto  tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 9.  BO.Bz.0025.5.9.2019 13.03.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Waganiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo
wraz z przepustami – etap I”
2019r.  229.539,79zł
10. BO.Bz.0025.5.10.2019 04.01.2019r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w sprawie zasad przekazania oraz użytkowania tabletu (2 szt.) wraz
z dostępem do sieci Internet dostarczonych w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość
e-usług publicznych”
60 miesięcy 1.303,80zł brutto tak
11.  BO.Bz.0025.5.11.2019 18.02.2019r. Zarząd Powiatu  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
z siedzibą
w Poznaniu
w sprawie licencji na korzystanie
z systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki o nazwie „NABÓR”
2019r.  3.136,50zł brutto nie
12. BO.Bz.0025.5.12.2019 12.03.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu obsługi programu TurboMap dla 15 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-30.04.2019r.  3.990zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 13. BO.Bz.0025.5.13.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
 na przeprowadzenie kursu rezydenta biur podróży dla 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-19.06.2019r. 6.498zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 14. BO.Bz.0025.5.14.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie szkolenia z zakresu montażu rusztowań dla 2 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
03.09.2019r.-24.12.2019r. 2.500zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 15. BO.Bz.0025.5.15.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu  EUR Consulting
Sp. z o.o.
w Pruszczu Gdańskim
Oddział
w Kwidzynie
na przeprowadzenie kursu obsługi gości – serwis specjalny dla 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 03.09.2019r.-24.12.2019r.  3.540zł brutto  tak  art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 16. BO.Bz.0025.5.16.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu  Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie szkolenia dla recepcji hotelowej – organizacja pracy
w recepcji i pionie pobytowym
dla 10 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-19.06.2019r.  3.000zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 17.  BO.Bz.0025.5.17.2019   12.03.2019r. Zarząd Powiatu  Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu animator hotelowy
dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
12.03.2019r.-19.06.2019r.  3.000zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 18.  BO.Bz.0025.5.18.2019  12.03.2019r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu obrabiarek sterowanych numerycznie
dla 4 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-17.04.2019r. 11.500zł brutto tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
19. BO.Bz.0025.5.19.2019  15.03.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach ANEKS do umowy
z dnia
6 października 2016r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
dotacja na 2019r.630.900zł nie
 20. BO.Bz.0025.5.20.2019  15.03.2019r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z dnia 18 grudnia 2018 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
w Grabiu
dotacja na 2019r.1.113.230zł  nie
 21. BO.Bz.0025.5.21.2019 20.03.2019r.  Zarząd Powiatu FIRST DATA POLSKA S.A. Warszawa ANEKS do umowy
o współpracy
w zakresie obsługi
i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi
 nie
 22. BO.Bz.0025.5.22.2019 22.03.2019r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim” 2019r.  6.000zł brutto nie
 23.  BO.Bz.0025.5.23.2019 01.04.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy
z dnia 30 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Aleksandrowie Kujawskim
łączne dofinansowaniena 2019r.762.067zł nie
 24.  BO.Bz.0025.5.24.2019 01.04.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy
z dnia 31 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
łączne dofinansowaniena 2019r.988.667zł  nie
 25.  BO.Bz.0025.5.25.2019 12.04.2019r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy
o dofinansowanie Projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 26.  BO.Bz.0025.5.26.2019 15.04.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „100 portretów na 100-lecie odzyskania niepodległości”
02.04.2019r.-28.06.2019r. 3.000zł nie
 27.  BO.Bz.0025.5.27.2019 25.04.2019r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski umowa dotacji
o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,
w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
w roku 2019
25.04.2019r.-31.12.2019r. 12.000zł
 28.  BO.Bz.0025.5.28.2019 06.05.2019r. Zarząd Powiatu Piotr Jan Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak Włocławek w sprawie wykonania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” 06.05.2019r.31.07.2019r.  29.600 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 29. BO.Bz.0025.5.29.2019  16.05.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950
do km 8+750 – etap III”
 2019r. dotacja
w wysokości 279.000 zł
 30.  BO.Bz.0025.5.30.2019 09.04.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Krzywdów i Bieńków z siedzibą w Nieszawie o udzielenie dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa, dawniej Św. Anny Kościoła Pofranciszkańskiego
pw. Znalezienia Krzyża Świętego
w Nieszawie”
2019 r. dotacja w wysokości 10.000 zł
 31.  BO.Bz.0025.5.31.2019 15.04.2019r. Zarząd Powiatu Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: XXIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”
22.01.2019r.13.05.2019r. 1.000 zł nie konkurs ofert
 32.  BO.Bz.0025.5.32.2019 06.05.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nowa”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej – Cantantes Lublinensis Lublin 2019
01.04.2019r.15.12.2019r. 2.500 zł nie konkurs ofert
 33.  BO.Bz.0025.5.33.2019  06.05.2019r. Zarząd Powiatu Parafia
pw. Przemienienia Pańskiego
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Mamo nasza mamo” – Koncert Scholi
z Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim
01.03.2019r.31.05.2019r. 2.000 zł  nie konkurs ofert
 34.  BO.Bz.0025.5.34.2019 06.05.2019r. Zarząd Powiatu  Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Głęboka studzienka” – Dziecięcy Festiwal Folklorystyczny
01.05.2019r.30.06.2019r. 1.000 zł  nie konkurs ofert
 35.  BO.Bz.0025.5.35.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie pn. „Kuźnia Talentów. Peron 9 i ¾”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Kapliczka z Lasów Grabskich – Perła Kujawskiej Ziemi”
01.04.2019r.30.11.2019r. 500 zł  nie konkurs ofert
 36.  BO.Bz.0025.5.36.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H.Dobrzańskiego „Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: XIV Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem: „Nastolatków Wyczyny
bez Narkotyków, Alkoholu
i Nikotyny”
01.09.2019r.30.11.2019r. 1.000 zł nie konkurs ofert
 37.  BO.Bz.0025.5.37.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: Integracyjny Festiwal Jazzowy „Happy Jazz” Ciechocinek
01.05.2019r.30.09.2019r.  4.000 zł  nie konkurs ofert
 38.  BO.Bz.0025.5.38.2019 10.05.2019r.  Zarząd Powiatu Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej
01.01.2019r.15.12.2019r.  5.500 zł  nie konkurs ofert
 39.  BO.Bz.0025.5.39.2019 10.05.2019r. Zarząd Powiatu Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”
z siedzibą
w Łazieńcu
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Letni Obóz Rekreacyjno – Sportowy
15.05.2019r.15.09.2019r.  3.000 zł  nie konkurs ofert
 40.  BO.Bz.0025.5.40.2019  10.05.2019r. Zarząd Powiatu  Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
w Ciechocinku
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: ”Szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie tenisa ziemnego”
01.01.2019r.15.12.2019r. 2.000 zł nie konkurs ofert
 41.  BO.Bz.0025.5.41.2019  10.05.2019r. Zarząd Powiatu Aleksandrowska Szkółka Piłki Nożnej „VIKING” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Nauczanie i szkolenie dziewcząt
w piłkę nożną / futsal”
02.01.2019r.15.12.2019r. 2.000 zł  nie konkurs ofert
 42.  BO.Bz.0025.5.42.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Obóz Sportowo – Rekreacyjny „Tuchola – 2019 – Wykuwanie Formy
w Sercu Borów Tucholskich”
01.02.2019r.30.09.2019r. 2.000 zł nie konkurs ofert
 43.  BO.Bz.0025.5.43.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu  Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Wypoczynek dzieci i młodzieży
z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2019 pt. „Dziecięce podróże małe i duże”
21.01.2019r.12.08.2019r. 1.500 zł  nie konkurs ofert
 44.  BO.Bz.0025.5.44.2019 13.05.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Dobrzańskiego
„Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: XIV Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Profilaktyczny „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”
01.09.2019r.10.10.2019r.  500 zł nie konkurs ofert
 45.  BO.Bz.0025.5.45.2019  13.05.2019r. Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Obóz Sportowo – Rekreacyjny „Wakacje z piłką nożną”
15.03.2019r.
31.08.2019r.
 2.000 zł nie konkurs ofert
46.  BO.Bz.0025.5.46.2019  10.05.2019r. Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk”
w Nieszawie
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem:  „Dzień Dziecka na Murawie”
 01.04.2019r.-31.07.2019r. 1.000 zł  nie konkurs ofert
 47.  BO.Bz.0025.5.47.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna”
w Aleksandrowie Kujawskim
 o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „XVI Integracyjny Miting Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”
 01.04.2019r.-30.06.2019r. 1.500 zł nie  konkurs ofert
 48.  BO.Bz.0025.5.48.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Służewie
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem:  „Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego – Służewo 2019″
01.10.2019r.-15.12.2019r. 500 zł  nie konkurs ofert
 49.  BO.Bz.0025.5.49.2019 20.05.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem:  „III Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”
 07.05.2019r.-31.07.2019r. 1.000 zł  nie konkurs ofert
 50.  BO.Bz.0025.5.50.2019 06.06.2019r. Zarząd Powiatu  Województwo Kujawsko – Pomorskie o dofinansowanie
w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905
i od km 4+138 do km 7+544 – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna
i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 01.02.2019r.-31.12.2019r. wartość projektu6.118.452,51złwkład własny917.767,88zł tak
51. BO.Bz.0025.5.51.2019 10.05.2019r. Zarząd Powiatu  Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta” w Aleksandrowie Kujawskim o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”
01.01.2019r.-15.12.2019r. 2.000 zł nie konkurs ofert
 52.  BO.Bz.0025.5.52.2019  13.05.2019r. Zarząd Powiatu  Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Koncert na Wodzie”
01.04.2019r.-01.10.2019r.  3.000 zł  nie  konkurs ofert
53. BO.Bz.0025.5.53.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz B.K.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 54. BO.Bz.0025.5.54.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz D.R.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 55. BO.Bz.0025.5.55.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz D.M.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 56.  BO.Bz.0025.5.56.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz K.K.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 57.  BO.Bz.0025.5.57.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz K.D.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 58.  BO.Bz.0025.5.58.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz M.N.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 59. BO.Bz.0025.5.59.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz P.M.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 60.  BO.Bz.0025.5.60.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz W.D.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 61.  BO.Bz.0025.5.61.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawskioraz M.Z. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 62.  BO.Bz.0025.5.62.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawskioraz M.Z. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 63.  BO.Bz.0025.5.63.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawskioraz M.Z. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 64.  BO.Bz.0025.5.64.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Biuro Rachunkowe Md Marzena Domagała Ciechocinekoraz J.D. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 65.  BO.Bz.0025.5.65.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz J.W. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 66.  BO.Bz.0025.5.66.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz A.K. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 67. BO.Bz.0025.5.67.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz K.K.S. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 68.  BO.Bz.0025.5.68.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz P.M.P. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 69.  BO.Bz.0025.5.69.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz N.B. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 70.  BO.Bz.0025.5.70.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz K.J. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 71. BO.Bz.0025.5.71.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz M.B. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 72.  BO.Bz.0025.5.72.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawskioraz K.C. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 73.  BO.Bz.0025.5.73.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Usługowy DAR MAR Mariusz Grzanka Służewooraz K.C. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 74.  BO.Bz.0025.5.74.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Usługowy DAR MAR Mariusz Grzanka Służewooraz J.B. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 75.  BO.Bz.0025.5.75.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MALWINA” Aleksandrów Kujawskioraz P.D. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 76.  BO.Bz.0025.5.76.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MALWINA” Aleksandrów Kujawskioraz P.K. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 77.  BO.Bz.0025.5.77.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Studio Fryzur „ORCHIDEA” Ciechocinekoraz M.U. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 78.  BO.Bz.0025.5.78.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu FORM – PLASTIC Sp. z o.o. Ciechocinekoraz O.G. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 79.  BO.Bz.0025.5.79.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji „ORION”
w Ciechocinku
oraz I.M.W.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 80.  BO.Bz.0025.5.80.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji „ORION”
w Ciechocinku
oraz K.A.W.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 81.  BO.Bz.0025.5.81.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Hotel AUSTERIAConference & Spaw Ciechocinkuoraz E.D. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 82.  BO.Bz.0025.5.82.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Hotel AUSTERIAConference & Spaw Ciechocinkuoraz P.A.R. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
83.  BO.Bz.0025.5.83.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 84. BO.Bz.0025.5.84.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 85. BO.Bz.0025.5.85.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 86.  BO.Bz.0025.5.86.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu  Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 87.  BO.Bz.0025.5.87.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 88.  BO.Bz.0025.5.88.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 89.  BO.Bz.0025.5.89.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 90.  BO.Bz.0025.5.90.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 91.  BO.Bz.0025.5.91.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 92.  BO.Bz.0025.5.92.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 93.  BO.Bz.0025.5.93.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 94.  BO.Bz.0025.5.94.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Biuro Rachunkowe Md Marzena Domagała Ciechocinek o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 95.  BO.Bz.0025.5.95.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 96.  BO.Bz.0025.5.96.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 97.  BO.Bz.0025.5.97.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 98.  BO.Bz.0025.5.98.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 99.  BO.Bz.0025.5.99.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 100.  BO.Bz.0025.5.100.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 101.  BO.Bz.0025.5.101.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 102.  BO.Bz.0025.5.102.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 103.  BO.Bz.0025.5.103.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu  Zakład Usługowy DAR MAR Mariusz Grzanka Służewo  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 104.  BO.Bz.0025.5.104.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Zakład Usługowy DAR MAR Mariusz Grzanka Służewo  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 105.  BO.Bz.0025.5.105.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MALWINA” Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 106.  BO.Bz.0025.5.106.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MALWINA” Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 107.  BO.Bz.0025.5.107.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu  Studio Fryzur „ORCHIDEA” Ciechocinek o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 108.  BO.Bz.0025.5.108.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu FORM – PLASTIC Sp. z o.o. Ciechocinek o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 109.  BO.Bz.0025.5.109.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji „ORION”
w Ciechocinku
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 110.  BO.Bz.0025.5.110.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji „ORION”
w Ciechocinku
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 111.  BO.Bz.0025.5.111.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Hotel AUSTERIAConference & Spaw Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 112.  BO.Bz.0025.5.112.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Hotel AUSTERIAConference & Spaw Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 113  BO.Bz.0025.5.113.2019 28.06.2019r. Zarząd Powiatu W.F. Wiśniewski„Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” Aleksandrów Kujawski o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 114.  BO.Bz.0025.5.114.2019  28.06.2019r.  Zarząd Powiatu W.F. Wiśniewski„Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” Aleksandrów Kujawski o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
115.  BO.Bz.0025.5.115.2019 10.05.2019r. Zarząd Powiatu Klub Jeździecki „FLORET” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Zawody jeździeckie dla dzieci
i młodzieży”
23.03.2019r.21.04.2019r. 1.000 zł nie konkurs ofert
 116. BO.Bz.0025.5.116.2019 30.05.2019r. Zarząd Powiatu Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Rajd rekreacyjno – krajoznawczy – poznajemy zabytki trójmiasta”
01.04.2019r.30.06.2019r. 1.500 zł nie konkurs ofert
 117.  BO.Bz.0025.5.117.2019  06.06.2019r. Zarząd Powiatu VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i badań diagnostycznych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV dla 200 mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w ramach programu zdrowotnego pn. „Program wykrywania zakażeń WZW B i C  w Województwie Kujawsko – Pomorskim” 01.07.2019r.13.12.2019r. koszt jednostkowy badań 26 zł brutto nie
 118.  BO.Bz.0025.5.118.2019 17.06.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy współwłaścicieli nieruchomości wspólnej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski i Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zarządu nieruchomością wspólną
 119.  BO.Bz.0025.5.119.2019  25.06.2019r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w roku 2019
do dnia 31.12.2019r. wysokość dotacji11.200 zł nie
 120.  BO.Bz.0025.5.120.2019 02.07.2019r.  Zarząd Powiatu Patryk Liszkowskiprowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LIS – KOP Patryk Liszkowski Kuczek na wykonanie rozbiórki zbiornika podziemnego oraz wiaty
w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Wyspiańskiego
 do dnia 30.08.2019r.  19.000 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 121.  BO.Bz.0025.5.121.2019 04.07.2019r.  Zarząd Powiatu Paweł Strzelecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa ELVIK Paweł Strzelecki Radom na zakup i dostawę 30 kompletów odzieży roboczej do realizacji staży / praktyk do Zespołu Szkół Nr 1 CKP i Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
w ramach projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do dnia 11.07.2019r. 6.280 zł brutto tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 122.  BO.Bz.0025.5.122.2019  11.07.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja
im. Brata Alberta z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z dnia
6 października 2016 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
dotacja na 2019 r.503.318 zł nie
 123.  BO.Bz.0025.5.123.2019 01.07.2019r. Zarząd Powiatu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
z siedzibą
w Warszawie
ANEKS do umowy z dnia 16 listopada 2018 r.na wytwarzanie i dostarczanie oznaczeń
i dokumentów komunikacyjnych w zakresie wprowadzenia nowego dokumentu tj. Blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i wykreślenia blankietu pozwolenia czasowego
do wielokrotnego stosowania
124. OR.Oz.0025.5.124.2019 22.07.2019r.  Zarząd Powiatu Kujawski Bank Spółdzielczy
w Aleksandrowie Kujawskim
na bankową obsługę budżetu Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek organizacyjnych obecnych i nowo powstałych Powiatu Aleksandrowskiego 01.08.2019r.31.07.2023r. nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
 125. OR.Oz.0025.5.125.2019 22.07.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Krzywdów
i Bieńków
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Koncert na Wodzie”
06.05.2019r.30.09.2019r. 3.000 zł nie konkurs ofert
 126. OR.Oz.0025.5.126.2019 23.07.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą: „Plener malarsko – rzeźbiarski „Cztery Pory Roku w Zagubinie Edwarda Stachury”
29.06.2019r.07.07.2019r. 1.000 zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 127.  OR.Oz.0025.5.127.2019  23.07.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
w Ciechocinku
o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą: „Letni Obóz Rekreacyjno – Sportowy Tenisa Ziemnego”
26.07.2019r.03.08.2019r.  500 zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 128. OR.Oz.0025.5.128.2019  23.07.2019r.  Zarząd Powiatu Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą:  „Rodzinny Piknik Sportowy”
01.08.2019r.31.10.2019r. 1.000 zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 129.  OR.Oz.0025.5.129.2019 04.07.2019r.  Zarząd Powiatu  Piotr Jan Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak Włocławek zlecenie wykonania usługi – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbiórka budynku gospodarczego
na działce 14/33 położonej przy
ul. Wyspiańskiego
w Aleksandrowie Kujawskim”
do 20.08.2019r. 2.000 zł brutto nie
 130. OR.Oz.0025.5.130.2019  25.07.2019r. Zarząd Powiatu Arkadiusz Sobierajski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FPHU ASCO STAGE Arkadiusz Sobierajski Nowy Ciechocinek na wykonanie nagłośnienia
i oświetlenia koncertów na organizowanych dożynkach
25.08.2019r. 13.000 zł brutto nie
 131.  OR.Oz.0025.5.131.2019 25.07.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy
z dnia
31 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
 132.  OR.Oz.0025.5.132.2019  25.07.2019r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami – zadanie I, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, Województwo Kujawsko – Pomorskie” 20.03.2019r.30.09.2019r. całkowita wartość zadanie1.230.679,42złkwota dofinansowania z funduszu 486.231 zł nie
133.  OR.Oz.0025.5.133.2019 25.07.2019r.  Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Warszawie
o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – zakup busa do przewozu pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku  rozliczenie do 31.05.2020r.  70.000 zł nie
 134. OR.Oz.0025.5.134.2019 25.07.2019r.  Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Warszawie
o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – dostosowanie posiadanych przez Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Grabiu pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie samochodu osobowego dla przewozu osób na wózkach inwalidzkich rozliczenie do 31.05.2020r.  90.920 zł  nie
 135.  OR.Oz.0025.5.135.2019 17.06.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem”
01.09.2019r.15.12.2019r.  2.500 zł nie konkurs ofert
 136.  OR.Oz.0025.5.136.2019  17.06.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Wakacyjna przygoda”
01.06.2019r.30.09.2019r.  1.000 zł nie konkurs ofert
 137.  OR.Oz.0025.5.137.2019  23.07.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą:
„Na Kujawską Nutę – XXVI Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora”
17.08.2019r.  1.500 zł  nie  w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
 138.  OR.Oz.0025.5.138.2019  23.07.2019r.  Zarząd Powiatu Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą:
„IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek – Aleksandria Cup 2019”
15.07.2019r.10.10.2019r.  2.500 zł  nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
 139.  OR.Oz.0025.5.139.2019 05.08.2019r.  Zarząd Powiatu P.N. umowa o dzieło na wykonanie nieodpłatnie zadania komisarza artystycznego V Pleneru Kujawskiego „Dzika rzeka”
i wykonanie odpłatnie dzieła
w postaci pracy malarskiej
i przekazania go na rzecz zamawiającego
10.08.2019r.18.08.2019r. 2.000 zł nie
 140.  OR.Oz.0025.5.140.2019 22.08.2019r.  Zarząd Powiatu  Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci
i Młodzieży
w Grabiu
o dofinansowanie projektu ze środków PFRON przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D pn. „Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu” – zakup fotelika specjalistycznego i dwóch kompletów pasów podtrzymujących, celem przystosowania posiadanych pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych do 31.12.2019r. 10.920 złmax. kwota dofinansowania nie
 141.  OR.Oz.0025.5.141.2019  22.08.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
o dofinansowanie projektu ze środków PFRON przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D pn. „Z BUSEM BARDZIEJ SPRAWNI” – zakup pojazdu, mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie  do 15.04.2020r. 80.000 złmax. kwota dofinansowania nie
 142.  OR.Oz.0025.5.142.2019 12.08.2019r.  Zarząd Powiatu Klub Jeździecki „Floret” o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą:  „Mamo, tato, tu jestem” – pogłębianie więzi rodzic – dziecko”
24.07.2019r.30.07.2019r.  600 zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
 143.  OR.Oz.0025.5.143.2019  24.08.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja „Będzie Dobrze” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem:
„IX Edycja Festiwalu „Parzybroda”
01.03.2019r.31.10.2019r.  1.500 zł  nie konkurs ofert
 144. OR.Oz.0025.5.144.2019  18.07.2019r. Zarząd Powiatu Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim
Sp. z o.o.
w sprawie dofinansowania
zakupu dwóch urządzeń ultrasonograficznych (USG)
 do 15.12.2019r. 180.000 zł nie
 145.  OR.Oz.0025.5.145.2019 23.08.2019r.  Zarząd Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy
w Raciążku
o dofinansowanie projektu ze środków PFRON przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup busa
9 – osobowego do przewozu pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku”
 do 31.03.2020r. 70.000 zł nie
 146. OR.Oz.0025.5.146.2019 09.09.2019r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą
w Warszawie
o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G  do 31.12.2019r. 30.886,15 zł  nie
 147. OR.Oz.0025.5.147.2019  11.09.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk” o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem:
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
01.09.2019r.

30.09.2019r.

1.000 zł  nie  w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
 148. OR.Oz.0025.5.148.2019 26.09.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem:
„XXIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2019”
01.02.2019 r.

31.10.2019r.

 3.000 zł  nie  konkurs ofert
 149.  OR.Oz.0025.5.149.2019 07.10.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z dnia
6 października
2016 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
dotacja na 2019 r.505.421 zł  nie
 150. OR.Oz.0025.5.150.2019  17.10.2019r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy z 18 grudnia 2019 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
w Grabiu
ustala się dotację na 2019 r.
w wysokości

1.333.655 zł

nie
 151. OR.Oz.0025.5.151.2019  21.10.2019r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.” „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 Etap II – od km 13+350 do km 14+261”
02.11.2019r.

31.08.2020r.

826.000 zł  nie
 152. OR.Oz.0025.5.152.2019  21.10.2019r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.” „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809
w km 0+107 etap II – na odcinku
od km 0+429 do km 1+021”
02.11.2019r.

31.08.2020r.

455.000 zł nie
 153. OR.Oz.0025.5.153.2019  21.10.2019r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.” „Przebudowa drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa na odcinku od km 5+888 do km 7+544”
05.09.2019r.

06.12.2019r.

2.139.358 zł nie
 154. OR.Oz.0025.5.154.2019  22.10.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Brata Alberta z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z dnia
31 grudnia 2015 r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie
 nie
 155. OR.Oz.0025.5.155.2019  18.10.2019r. Zarząd Powiatu Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie dofinansowania zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego  do 15.12.2019r. dotacja celowa

100.000 zł

 nie
 156. OR.Oz.0025.5.156.2019  30.10.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Brata Alberta z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z dnia
6 października 2016 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą” prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
dotacja na 2019 r.

511.730 zł

 nie
 157.  OR.Oz.0025.5.157.2019  08.11.2019r. Zarząd Powiatu Patryk Liszkowski

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LIS – KOP Patryk Liszkowski Kuczek

na wykonanie rozbiórki budynku usługowego (technicznego)
w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Wyspiańskiego
do 29.11.2019r. 19.680 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

Informacje

Rejestr zmian