Rejestr umów zawartych przez Powiat Aleksandrowski w 2019r.

Rejestr umów zawartych przez
Powiat Aleksandrowski w 2019r.

 

 

 

….           ……..

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
1. BO.Bz.0025.5.1.2019 02.01.2019r. Zarząd Powiatu Wydawnictwo „KUJAWY”
z siedzibą
w Szpetalu Górnym
na przygotowanie
i zamieszczenie
w Gazecie Aleksandrowskiej informacji dotyczących działalności Powiatu Aleksandrowskiego
i jego jednostek organizacyjnych
2019r.  738,00zł brutto za każdą stronę  nie
 2. BO.Bz.0025.5.2.2019 31.01.2019r. Zarząd Powiatu  Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy
o dofinansowanie projektu
„Dobry zawód to przyszłość” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
3. BO.Bz.0025.5.3.2019 18.02.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy
z dnia
31 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
 4.  BO.Bz.0025.5.4.2019 28.02.2019r. Zarząd Powiatu  Włodzimierz Franciszek Wiśniewski „Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” Aleksandrów Kujawski umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  – tak
 5.  BO.Bz.0025.5.5.2019 25.02.2019r. Zarząd Powiatu Sławomir Sobczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów „SOBCZAK” Sławomir Sobczak
z siedzibą
we Włocławku
zlecenie wykonania usługi – opracowanie audytów energetycznych powykonawczych dla zakończonego
i odebranego protokołem odbioru końcowego zdania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna
w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna
w sektorze publicznym
i mieszkaniowym
do 26.03.2019r.  4.920zł brutto tak
 6.  BO.Bz.0025.5.6.2019 25.02.2019r. Zarząd Powiatu Donata Kant Wojnowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa KANT Donata Kant – Wojnowska
z siedzibą
w Toruniu
na przewóz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP
w Aleksandrowie Kujawskim podczas wyjazdu zorganizowanego
na geodezyjny obóz zawodowy
w Bachotku, realizowany
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
4 i 6 marca 2019r. 1.390,00 zł brutto tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 7.  BO.Bz.0025.5.7.2019 25.02.2019r. Zarząd Powiatu Firma RYTEBŁOTA RESORT & SPA Sp. z o.o.
z siedzibą Rytebłota
na świadczenie usługi zakwaterowania
i wyżywienia grupy uczniów
i nauczycieli
w ramach geodezyjnego obozu zawodowego
w Bachotku realizowanego
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
04.03.2019r.06.03.2019r. 3.290,00 zł brutto  tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 8.  BO.Bz.0025.5.8.2019 12.03.2019r. Zarząd Powiatu Monika Behrendt prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AUTO – RENOVA Monika Behrendt
z siedzibą Ciechocinek
na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 25 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP i Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 od daty zawarciado 19.06.2019r. 40.500,00 zł brutto  tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 9.  BO.Bz.0025.5.9.2019 13.03.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Waganiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo
wraz z przepustami – etap I”
2019r.  229.539,79zł
10. BO.Bz.0025.5.10.2019 04.01.2019r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w sprawie zasad przekazania oraz użytkowania tabletu (2 szt.) wraz
z dostępem do sieci Internet dostarczonych w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość
e-usług publicznych”
60 miesięcy 1.303,80zł brutto tak
11.  BO.Bz.0025.5.11.2019 18.02.2019r. Zarząd Powiatu  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
z siedzibą
w Poznaniu
w sprawie licencji na korzystanie
z systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki o nazwie „NABÓR”
2019r.  3.136,50zł brutto nie
12. BO.Bz.0025.5.12.2019 12.03.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu obsługi programu TurboMap dla 15 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-30.04.2019r.  3.990zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 13. BO.Bz.0025.5.13.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
 na przeprowadzenie kursu rezydenta biur podróży dla 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-19.06.2019r. 6.498zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 14. BO.Bz.0025.5.14.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie szkolenia z zakresu montażu rusztowań dla 2 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
03.09.2019r.-24.12.2019r. 2.500zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 15. BO.Bz.0025.5.15.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu  EUR Consulting
Sp. z o.o.
w Pruszczu Gdańskim
Oddział
w Kwidzynie
na przeprowadzenie kursu obsługi gości – serwis specjalny dla 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 03.09.2019r.-24.12.2019r.  3.540zł brutto  tak  art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 16. BO.Bz.0025.5.16.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu  Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie szkolenia dla recepcji hotelowej – organizacja pracy
w recepcji i pionie pobytowym
dla 10 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-19.06.2019r.  3.000zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 17.  BO.Bz.0025.5.17.2019   12.03.2019r. Zarząd Powiatu  Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu animator hotelowy
dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
12.03.2019r.-19.06.2019r.  3.000zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 18.  BO.Bz.0025.5.18.2019  12.03.2019r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu obrabiarek sterowanych numerycznie
dla 4 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-17.04.2019r. 11.500zł brutto tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
19. BO.Bz.0025.5.19.2019  15.03.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach ANEKS do umowy
z dnia
6 października 2016r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
dotacja na 2019r.630.900zł nie
 20. BO.Bz.0025.5.20.2019  15.03.2019r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z dnia 18 grudnia 2018 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
w Grabiu
dotacja na 2019r.1.113.230zł  nie
 21. BO.Bz.0025.5.21.2019 20.03.2019r.  Zarząd Powiatu FIRST DATA POLSKA S.A. Warszawa ANEKS do umowy
o współpracy
w zakresie obsługi
i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi
 nie
 22. BO.Bz.0025.5.22.2019 22.03.2019r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim” 2019r.  6.000zł brutto nie
 23.  BO.Bz.0025.5.23.2019 01.04.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy
z dnia 30 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Aleksandrowie Kujawskim
łączne dofinansowaniena 2019r.762.067zł nie
 24.  BO.Bz.0025.5.24.2019 01.04.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy
z dnia 31 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
łączne dofinansowaniena 2019r.988.667zł  nie
 25.  BO.Bz.0025.5.25.2019 12.04.2019r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy
o dofinansowanie Projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 26.  BO.Bz.0025.5.26.2019 15.04.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „100 portretów na 100-lecie odzyskania niepodległości”
02.04.2019r.-28.06.2019r. 3.000zł nie
 27.  BO.Bz.0025.5.27.2019 25.04.2019r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski umowa dotacji
o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,
w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
w roku 2019
25.04.2019r.-31.12.2019r. 12.000zł
 28.  BO.Bz.0025.5.28.2019 06.05.2019r. Zarząd Powiatu Piotr Jan Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak Włocławek w sprawie wykonania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” 06.05.2019r.31.07.2019r.  29.600 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 29. BO.Bz.0025.5.29.2019  16.05.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950
do km 8+750 – etap III”
 2019r. dotacja
w wysokości 279.000 zł
 30.  BO.Bz.0025.5.30.2019 09.04.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Krzywdów i Bieńków z siedzibą w Nieszawie o udzielenie dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa, dawniej Św. Anny Kościoła Pofranciszkańskiego
pw. Znalezienia Krzyża Świętego
w Nieszawie”
2019 r. dotacja w wysokości 10.000 zł
 31.  BO.Bz.0025.5.31.2019 15.04.2019r. Zarząd Powiatu Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: XXIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”
22.01.2019r.13.05.2019r. 1.000 zł nie konkurs ofert
 32.  BO.Bz.0025.5.32.2019 06.05.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nowa”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej – Cantantes Lublinensis Lublin 2019
01.04.2019r.15.12.2019r. 2.500 zł nie konkurs ofert
 33.  BO.Bz.0025.5.33.2019  06.05.2019r. Zarząd Powiatu Parafia
pw. Przemienienia Pańskiego
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Mamo nasza mamo” – Koncert Scholi
z Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim
01.03.2019r.31.05.2019r. 2.000 zł  nie konkurs ofert
 34.  BO.Bz.0025.5.34.2019 06.05.2019r. Zarząd Powiatu  Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Głęboka studzienka” – Dziecięcy Festiwal Folklorystyczny
01.05.2019r.30.06.2019r. 1.000 zł  nie konkurs ofert
 35.  BO.Bz.0025.5.35.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie pn. „Kuźnia Talentów. Peron 9 i ¾”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Kapliczka z Lasów Grabskich – Perła Kujawskiej Ziemi”
01.04.2019r.30.11.2019r. 500 zł  nie konkurs ofert
 36.  BO.Bz.0025.5.36.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H.Dobrzańskiego „Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: XIV Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem: „Nastolatków Wyczyny
bez Narkotyków, Alkoholu
i Nikotyny”
01.09.2019r.30.11.2019r. 1.000 zł nie konkurs ofert
 37.  BO.Bz.0025.5.37.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: Integracyjny Festiwal Jazzowy „Happy Jazz” Ciechocinek
01.05.2019r.30.09.2019r.  4.000 zł  nie konkurs ofert
 38.  BO.Bz.0025.5.38.2019 10.05.2019r.  Zarząd Powiatu Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej
01.01.2019r.15.12.2019r.  5.500 zł  nie konkurs ofert
 39.  BO.Bz.0025.5.39.2019 10.05.2019r. Zarząd Powiatu Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”
z siedzibą
w Łazieńcu
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Letni Obóz Rekreacyjno – Sportowy
15.05.2019r.15.09.2019r.  3.000 zł  nie konkurs ofert
 40.  BO.Bz.0025.5.40.2019  10.05.2019r. Zarząd Powiatu  Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
w Ciechocinku
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: ”Szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie tenisa ziemnego”
01.01.2019r.15.12.2019r. 2.000 zł nie konkurs ofert
 41.  BO.Bz.0025.5.41.2019  10.05.2019r. Zarząd Powiatu Aleksandrowska Szkółka Piłki Nożnej „VIKING” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Nauczanie i szkolenie dziewcząt
w piłkę nożną / futsal”
02.01.2019r.15.12.2019r. 2.000 zł  nie konkurs ofert
 42.  BO.Bz.0025.5.42.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Obóz Sportowo – Rekreacyjny „Tuchola – 2019 – Wykuwanie Formy
w Sercu Borów Tucholskich”
01.02.2019r.30.09.2019r. 2.000 zł nie konkurs ofert
 43.  BO.Bz.0025.5.43.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu  Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Wypoczynek dzieci i młodzieży
z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2019 pt. „Dziecięce podróże małe i duże”
21.01.2019r.12.08.2019r. 1.500 zł  nie konkurs ofert
 44.  BO.Bz.0025.5.44.2019 13.05.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Dobrzańskiego
„Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: XIV Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Profilaktyczny „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”
01.09.2019r.10.10.2019r.  500 zł nie konkurs ofert
 45.  BO.Bz.0025.5.45.2019  13.05.2019r. Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Obóz Sportowo – Rekreacyjny „Wakacje z piłką nożną”
15.03.2019r.
31.08.2019r.
 2.000 zł nie konkurs ofert
46.  BO.Bz.0025.5.46.2019  10.05.2019r. Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk”
w Nieszawie
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem:  „Dzień Dziecka na Murawie”
 01.04.2019r.-

31.07.2019r.

1.000 zł  nie konkurs ofert
 47.  BO.Bz.0025.5.47.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna”
w Aleksandrowie Kujawskim
 o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „XVI Integracyjny Miting Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”
 01.04.2019r.-

30.06.2019r.

1.500 zł nie  konkurs ofert
 48.  BO.Bz.0025.5.48.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Służewie
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem:  „Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego – Służewo 2019″
01.10.2019r.-

15.12.2019r.

500 zł  nie konkurs ofert
 49.  BO.Bz.0025.5.49.2019 20.05.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem:  „III Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”
 07.05.2019r.-

31.07.2019r.

1.000 zł  nie konkurs ofert
 50.  BO.Bz.0025.5.50.2019 06.06.2019r. Zarząd Powiatu  Województwo Kujawsko – Pomorskie o dofinansowanie
w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905
i od km 4+138 do km 7+544 – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna
i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 01.02.2019r.-

31.12.2019r.

wartość projektu6.118.452,51zł

wkład własny

917.767,88zł

tak
51. BO.Bz.0025.5.51.2019 10.05.2019r. Zarząd Powiatu  Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta” w Aleksandrowie Kujawskim o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”
01.01.2019r.

15.12.2019r.

2.000 zł nie konkurs ofert
 52.  BO.Bz.0025.5.52.2019  13.05.2019r. Zarząd Powiatu  Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Koncert na Wodzie”
01.04.2019r.

01.10.2019r.

 3.000 zł  nie  konkurs ofert

Informacje

Rejestr zmian