Rejestr umów zawartych przez Powiat Aleksandrowski w 2020r.

Rejestr umów zawartych przez
Powiat Aleksandrowski w 2020r.

 

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
1.  OR.Oz.0025.5.1.2020 07.01.2020r. Zarząd Powiatu Wydawnictwo „KUJAWY”
z siedzibą
w Szpetalu Górnym
na przygotowanie
i zamieszczenie
w Gazecie Aleksandrowskiej informacji dotyczących działalności Powiatu Aleksandrowskiego i jego jednostek organizacyjnych
 2020r.  774,90 zł brutto za każdą stronę  nie
2. OR.Oz.0025.5.2.2020 24.01.2020r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski w sprawie realizacji zadania „Montaż podnośnika platformowego
w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy
ul. Słowackiego,
w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski”
 2020r.  nie
3 OR.Oz.0025.5.3.2020  12.02.2020r.  Zarząd Powiatu  VERVIS
Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą
we Włocławku
ANEKS do umowy z 5 grudnia 2019 r. na sprzedaż energii elektrycznej 01.01.2020r.

31.12.2021r.

max. 749.380,22 zł brutto(za 1 MWh 411,16 zł brutto)
 4 OR.Oz.0025.5.4.2020 06.03.2020r.  Zarząd Powiatu  Drant Thornton Frąckowiak
Sp. z o.o.
Sp. komandytowa
z siedzibą
w Poznaniu
na wykonanie opracowania studium wykonalności projektu pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci
w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”
 na 10 dni
po rozpoczęciu naboru wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
4.920 zł brutto tak  nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy)
 5  OR.Oz.0025.5.5.2020 09.03.2020r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie „Kursu cateringu dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 1)”w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
do 23.04.2020r.  4.600 zł brutto  tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 6  OR.Oz.0025.5.6.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 7 OR.Oz.0025.5.7.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu  Łukasz Dybała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała z siedzibą w Krakowie na przeprowadzenie „Kursu kelnerskiego dla 14 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim (część 4)”w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 23.04.2020r.  7.000 zł brutto  tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 8  OR.Oz.0025.5.8.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Łukasz Dybała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała z siedzibą w Krakowie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 9 OR.Oz.0025.5.9.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie „Kursu rezydenta biura podróży dla 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim (część 5)”w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 04.06.2020r.  4.890 zł brutto  tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 10  OR.Oz.0025.5.10.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 11  OR.Oz.0025.5.11.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Jadwiga Drzewosz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Business Master Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz
z siedzibą
w Pabianicach
na przeprowadzenie „Kursu akademia druku 3D dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim (część 6)”w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 04.06.2020r.  2.100 zł brutto tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 12  OR.Oz.0025.5.12.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Jadwiga Drzewosz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Business Master Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz
z siedzibą
w Pabianicach
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 13  OR.Oz.0025.5.13.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Mariusz Gorzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Into The World Mariusz Gorzycki
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie „Kursu opiekuna kolonijnego dla 25 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim (część 7)”w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 04.06.2020r.  6.000 zł brutto tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
14  OR.Oz.0025.5.14.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Mariusz Gorzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Into The World Mariusz Gorzycki
z siedzibą
w Toruniu
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
15 OR.Oz.0025.5.15.2020  16.03.2020r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw
i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej”
 16 OR.Oz.0025.5.16.2020 16.03.2020r. Zarząd Powiatu Tomasz Hallmann prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Masters
of Bartenders Tomasz Hallmann
z siedzibą
w Gdańsku
na przeprowadzenie „Kursu opiekuna kolonijnego dla 16 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim (część 3)”

w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość
– II etap”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

do 04.06.2020r.  7.824,00zł  tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 17  OR.Oz.0025.5.17.2020  16.03.2020r. Zarząd Powiatu Tomasz Hallmann prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Masters
of Bartenders Tomasz Hallmann
z siedzibą
w Gdańsku
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 18  OR.Oz.0025.5.18.2020  19.03.2020r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie w sprawie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”  do 31.12.2020r. 2.520,00 zł brutto nie
 19  OR.Oz.0025.5.19.2020  20.03.2020r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Krzywdów
i Bieńków
w Nieszawie
w sprawie zapewnienia miejsc kwarantanny oraz usług zakwaterowania
i wyżywienia
w Klasztorze Pofranciszkańskim
w Nieszawie
 koszt dziennego pobytu
i utrzymania jednej osoby – 110,00 zł brutto
nie
 20  OR.Oz.0025.5.20.2020  30.03.2020r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie  umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej
w związku
z realizacją projektu „Infostrada Kujaw
i Pomorza – usługi w zakresie
e-administracji
i informacji przestrzennej”
 21 OR.Oz.0025.5.21.2020  30.03.2020r. Zarząd Powiatu  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe Poznań w sprawie licencji na korzystanie
z systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki o nazwie „NABÓR”
01.04.2020r.

30.09.2022r.

9.409,50 zł brutto nie
 22  OR.Oz.0025.5.22.2020  31.03.2020r. Zarząd Powiatu F.H.U. S.C. YORK Sławomir Kraszewski Anna Kraszewska Sanatorium „WILLA YORK” Ciechocinek w sprawie zapewnienia miejsc kwarantanny oraz usług zakwaterowania
i wyżywienia
w Klasztorze Pofranciszkańskim
w Nieszawie
koszt dziennego pobytu
i utrzymania jednej osoby – 150,00 zł brutto
nie  umowa rozwiązana
 23 OR.Oz.0025.5.23.2020  03.04.2020r.  Zarząd Powiatu Janusz Stawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SPEKTRUM Janusz Stawski
z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim
na dostawę laptopów na potrzeby szkół prowadzonych przez powiat aleksandrowski do 08.04.2020r. 69.375,00 zł  tak w trybie bez stosowania nie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy)
 24  OR.Oz.0025.5.24.2020  14.04.2020r. Zarząd Powiatu Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie  o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego
 do 14.10.2020r.  70.000,00 zł tak
 25  OR.Oz.0025.5.25.2020  07.05.2020r.  Zarząd Powiatu Fundacja
im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z 6 października 2020 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
dot. dotacji na 2020 r.  dotacja
na rok 2020 504.700,00 zł

Informacje

Rejestr zmian