Sekretarz

Piotr MarciniakPiotr Marciniak
Sekretarz Powiatu

 • Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania starostwa,
  a w szczególności:

  1. bezpośrednie kierowanie Biurem Organów Samorządowych,
  2. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa w zakresie ustalonym przez starostę,
  3. bezpośredni nadzór nad wieloosobowym stanowiskiem ds. obsługi urzędu oraz samodzielnym stanowiskiem ds. bhp,
  4. właściwa organizacja pracy, czuwanie nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w starostwie, w tym załatwianie spraw indywidualnych,
  5. opracowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania starostwa i jego komórek organizacyjnych,
  6. opracowywanie projektów regulaminu pracy, regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, regulaminu określającego sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę oraz regulaminu określającego sposób dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych,
  7. koordynowanie, opracowanie i wykonanie planów pracy starostwa,
  8.  inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,
  9. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez zarząd,
  10. prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania starostwa,
  11. udział, na polecenie starosty, w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych,
  12. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją aktów prawnych rady, zarządu
   i starosty oraz nad powierzonymi zadaniami,
  13. opracowywanie harmonogramów kontroli,
  14. prowadzenie rejestru kontroli
  15. analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminowania uchybień i polepszenia efektywności działania starostwa,
  16. kontrola realizacji przez wydziały wniosków pokontrolnych,
  17. przeprowadzanie służby przygotowawczej w starostwie,
  18. przygotowywanie sesji rady i posiedzeń zarządu,
  19. nadzorowanie i koordynowanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów
   i referendów,
  20. nadzór nad przestrzeganiem procedur postępowania zgodnie z przyjętymi normami PN-EN ISO 9001:2009 i innymi,
  21. ewidencjonowanie wystąpień NIK, RIO i innych organów kontroli zewnętrznej,
  22. uczestniczenie, z głosem doradczym, w pracach zarządu,
  23. wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę.
 • Sekretarzowi podlega:
  1. Wydział Organizacji Kadr i Nadzoru.

Informacje

Rejestr zmian