Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Nadawanie szkołom i placówkom niepublicznym statusu szkół publicznych Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Kierowanie do kształcenia specjalnego Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Przeprowadzenie badań dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Zakładanie szkół i placówek niepublicznych Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami z zagranicy Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
« »