Wicestarosta

Adam PotaczekAdam Potaczek
Wicestarosta Aleksandrowski

 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez starostę i niniejszy regulamin.
 2. W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji przez starostę, wicestarosta wykonuje czynności przewodniczenia zarządowi i organizowania jego pracy – na podstawie pisemnego upoważnienia lub w przypadku konieczności podjęcia przez zarząd niezwłocznych działań. W powyższych przypadkach wicestarosta na podstawie i w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa kieruje starostwem.
 3. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne i jednostki powiatowe wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym.
 4. Wicestaroście podlegają następujące komórki organizacyjne:
  1. Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu,
  2. Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu,
  3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  4. Wydział Komunikacji i Transportu.

Informacje

Rejestr zmian