Więcej o wydziale GN

WYDZIAŁ GEODEZJI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA prowadzi sprawy dotyczące:

1) Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
2) gospodarki nieruchomościami;
3) gospodarowania mieniem powiatu i mienie Skarbu Państwa;
4) klasyfikacji gruntów i użytków;
5) rolnictwa i ochrony środowiska;
6)  współdziałania z wydziałem Architektury i Budownictwa w zakresie wydawania decyzji o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej w zakresie dotyczącym projektu podziału.

1.  GEODETA POWIATOWY ma za zadanie:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu
– ewidencji gruntów i budynków,
– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie terenu zwanej „powiatową bazą GESUT”,
– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie prowadzonych baz danych,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
5) współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ma za zadanie :

1) prowadzenie Państwowego – Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
2) prowadzenie i aktualizacja baz danych BDOT i GESUT;
3) zakładanie i renowacja geodezyjnych osnów szczegółowych poziomych i wysokościowych;
4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
5) prowadzenie powiatowych baz danych, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
6) udostępnianie danych katastralnych osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom administracji rządowej i samorządowej;
7) nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie zadań wykonawstwa geodezyjno – kartograficznego na obszarze powiatu.
8) klasyfikacja gruntów i użytków;
9) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

3. Wydział w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej ma za zadanie koordynację uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wydział prowadzi sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarowania mienia powiatu i ma za zadnie:

1) nadzorowanie i gospodarowanie zasobami nieruchomości Skarbu Państwa i mienia powiatowego;
2) przekształcanie i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa;
3) naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa;
4) zabezpieczanie wierzytelności wpisem w Księgach Wieczystych, hipoteki i wydawanie zaświadczeń o spłacie wierzytelności;
5) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz zwrotów odszkodowań finansowych;
6) wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości;
7) prowadzenie ewidencji mienia powiatu i Skarbu Państwa;
8) kierowanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych w celu regulowania prawa własności;
9) prowadzenie spraw dotyczących najmu, dzierżawy i sprzedaży;

5. Wydział prowadzi sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków i ma za zadanie:

1) prowadzenie i aktualizowanie zasobu danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
2) sporządzanie okresowych, gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków;
3) wydawanie uwierzytelnionych dokumentów z rejestru ewidencji gruntów i budynków.

6. Wydział prowadzi sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, rybactwa śródlądowego i ma za zadanie:

1) w zakresie ochrony środowiska:
a) ochrony powietrza,
b) ochronę przed hałasem,
c) ustalanie emisji dopuszczalnej zanieczyszczeń,
d) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
e) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
f) przygotowanie powiatowego programu ochrony środowiska i monitorowanie jego realizacji,
g) prowadzenie rejestru i udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
h) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;

2) w zakresie gospodarki odpadami:
a) prowadzenie spraw dotyczących zbierania, transportu i przetwarzania odpadów,
b) zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska,
c) wydawanie zgody na zamknięcie składowiska;

3) w zakresie prawa wodnego:
a) wydawanie i kontrola pozwoleń wodno prawnych,
b) ustalanie linii brzegowej,
c) nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółek wodnych,
d) ustalanie obowiązków związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji szczegółowych;

4) w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
a) zatwierdzanie projektów robót geologicznych,
b) przyjmowanie dokumentacji geologicznych,
c) wydawanie koncesji na wydobycie kopalin metodą odkrywkową na obszarze do 2 ha w ilości do 20 000 mrocznie;

5) w zakresie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących Skarbu Państwa:
a) cechowanie pozyskanego drewna,
b) wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów,
c) ocenianie udatności upraw leśnych,
d) prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych,
e) przygotowanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny;

6) w zakresie łowiectwa:
a) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych,
b) przygotowanie zezwoleń na odstrzał redukcyjny zwierząt;

7) w zakresie ochrony przyrody i zwierząt: przygotowanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzaków z terenów będących własnością gmin;

8) w zakresie ochrony gruntów rolnych:
a) wydawanie decyzji wyłączających grunt rolny z produkcji,
b) wydawanie decyzji rekultywacyjnych;

9) w zakresie rybactwa śródlądowego:
a) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
b) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>