zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności

Aleksandrów Kujawski, dnia   28.09. 2016r.

Rz.272.2.17.2016

Zapytanie ofertowe  dla zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości  kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

1.Zamawiający:

Powiat Aleksandrowski ul. Słowackiego 8,87-700  Aleksandrów Kujawski

  1. Przedmiot zamówienia:

2.1.Opracowanie studium wykonalności  dla zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5.537km od km 2+072 do km  7+609.

2.2. Opis przedmiotu zamówienia:      

1.Studium winno być opracowane zgodnie z wytycznymi tematycznymi dotyczącymi przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej  5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie      z obowiązującym stanem prawnym i wymogami szczególnymi wynikającymi z zapisów:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, (kujawsko- pomorskiego.pl );

b) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WKP na lata 2014-2020 z dnia 27.01.2016r.,

c) Regulaminu i wytycznych do konkursu dla Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym zamieszczonych na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.pl, w szczególności wytycznych dotyczących Studiów Wykonalności.

d) Wszelkich innych dokumentów, wytycznych, rozporządzeń, dyrektyw UE dotyczących projektów współfinansowanych ze środków EFRR, zamieszczonych na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju lub Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz przygotowanie załączników do Wniosku      i innych wymaganych dokumentów zgodnie z zaleceniami  i wytycznymi instytucji zarządzającej.

3.Studium wraz z załącznikami, analizy oraz Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym w wersji WORD , PDF, XLS i XML zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej.

4.Dla przeprowadzonej analizy finansowej i ekonomicznej Wykonawca stworzy  aktywny model finansowy wraz z formułami  sporządzonymi w programie Microsoft Excel.

5.Wszystkie dokumenty  Wykonawca zobowiązuje się opracować  z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Instytucji Zarządzającej.

6.Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego uzupełnienia, poprawienia i aktualizacji Studium, analiz i Wniosku do momentu uzyskania pozytywnej opinii z Instytucji Zarządzającej Programem oraz aktualizacji danych w trakcie  realizacji zadania, gdy będzie to niezbędne i zalecane przez IŻ nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymanego powiadomienia       o konieczności uzupełnienia, poprawienia lub aktualizacji. Opracowanie musi być aktualne na dzień przekazania go do Zamawiającego.

7.Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy zostanie wykonany i wydany Zamawiającemu

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

8.Wykonawca nie odpowiada za treść informacji przekazanych przez Zamawiającego,  w szczególności dotyczących zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

  1. Termin wykonania zamówienia

Od daty zawarcia umowy do 20 października  2016roku.

4.Wymagane warunki i termin płatności: zgodnie z warunkami w dołączonym do zaproszenia wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

5.Ofertę należy złożyć:  pocztą  elektroniczną  na adres: zamówienia[at]aleksandrow[dot]pl   do 29 września 2016 roku  do godziny 11.00.

 

Załączniki:

  1. Druk „Formularz oferty”– załącznik nr 1
  2. Wzór umowy – załącznik nr 2

 

 

 

    • Nr przetargu Rz.272.2.17.2016

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian