Zgłaszanie Prac Geodezyjnych i Kartograficznych

  • Wydział Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  • Termin załatwienia - Ośrodek, najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdza przyjęcie zgłoszenia. - Ośrodek, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną.
  • Osoba kontaktowa Jan Kania, Joanna Szewczyk, Anna Piernikowska
  • Miejsce załatwienia Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

   Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 14 i 15 na parterze
  • Telefon kontaktowy tel. (54) 282 79 44, (54) 282 22 05, (54) 282 79 48
  • Miejsce odbioru Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

   Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 14 i 15 na parterze
  • Wymagane dokumenty - Wykonawca sporządza w dwóch egzemplarzach zgłoszenie pracy geodezyjnej zawierające informację o wykonawcy jego uprawnieniach zawodowych, asortymencie i przedmiocie wykonywanej pracy, terminie jej zakończenia, prognozowanej liczbie jednostek według zasad obowiązujących przy naliczaniu opłat.

   1) zgłoszenie pracy geodezyjnej należy składać w PODGiK (pokój nr 14 na parterze)
   2) odbiór materiałów – (pokój nr 14 na parterze) - tel. (054) 282 79 44, (054) 282 22 05

   Dokumenty wydaje się po uiszczeniu opłaty
  • Opłaty Opłaty za udostępnione materiały oraz czynności związane z obsługą zasobu pobierane są zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
  • Tryb odwoławczy Nie podlega trybowi odwoławczemu
  • Uwagi

   W przypadku udostępnienia przez ośrodek znacznej ilości materiałów, dopuszczalne jest przekazywanie ich wykonawcy etapowo .
   O zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac oraz o ich przerwaniu lub zaniechaniu ich wykonania wykonawca zawiadamia ośrodek, który przyjął zgłoszenie.

  • Podstawa prawna

   – Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian