Konsultacje społeczne projektu Statutu Powiatu Aleksandrowskiego

Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz uchwały nr IV/70/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Aleksandrowskiego,  Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego kieruje do konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Aleksandrowskiego projekt Statutu Powiatu Aleksandrowskiego.

Cel konsultacji społecznych: zbieranie uwag i propozycji zmian do projekt Statutu Powiatu Aleksandrowskiego.

Termin konsultacji społecznych: od 5 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych: osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Powiatu Aleksandrowskiego.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie pisemnej poprzez zbieranie uwag i propozycji zmian na „Formularzu zgłaszania uwag i propozycji zmian do projektu Statutu Powiatu Aleksandrowskiego”. Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. do godziny 15:00:

1) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, pok. 223. W przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu  do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, a nie data nadania w placówce pocztowej,

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat[at]aleksandrow[dot]pl lub na adres skrytki: ESP: /a8e06me4y7/SkrytkaESP z zastrzeżeniem:

– w przypadku przekazania formularza na adres e-mailowy musi być widoczny adres mailowy nadawcy;

– w przypadku przekazania formularza poprzez ESP, formularz winien być opatrzony kwalifikowanym lub zaufanym podpisem elektronicznym.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Powiatu.

W załączniku:

1) Projekt Statutu Powiatu Aleksandrowskiego,

2) Formularzu zgłaszania uwag i propozycji zmian do projektu Statutu Powiatu Aleksandrowskiego,

3) Uchwała nr 59/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Powiatu Aleksandrowskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian