Rejestr umów zawartych przez Powiat Aleksandrowski w 2019r.

Rejestr umów zawartych przez
Powiat Aleksandrowski w 2019r.

 

 

 

….           ……..

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
1. BO.Bz.0025.5.1.2019 02.01.2019r. Zarząd Powiatu Wydawnictwo „KUJAWY”
z siedzibą
w Szpetalu Górnym
na przygotowanie
i zamieszczenie
w Gazecie Aleksandrowskiej informacji dotyczących działalności Powiatu Aleksandrowskiego
i jego jednostek organizacyjnych
2019r.  738,00zł brutto za każdą stronę  nie
 2. BO.Bz.0025.5.2.2019 31.01.2019r. Zarząd Powiatu  Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy
o dofinansowanie projektu
„Dobry zawód to przyszłość” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
3. BO.Bz.0025.5.3.2019 18.02.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy
z dnia
31 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
 4.  BO.Bz.0025.5.4.2019 28.02.2019r. Zarząd Powiatu  Włodzimierz Franciszek Wiśniewski „Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” Aleksandrów Kujawski umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  – tak
 5.  BO.Bz.0025.5.5.2019 25.02.2019r. Zarząd Powiatu Sławomir Sobczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów „SOBCZAK” Sławomir Sobczak
z siedzibą
we Włocławku
zlecenie wykonania usługi – opracowanie audytów energetycznych powykonawczych dla zakończonego
i odebranego protokołem odbioru końcowego zdania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna
w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna
w sektorze publicznym
i mieszkaniowym
do 26.03.2019r.  4.920zł brutto tak
 6.  BO.Bz.0025.5.6.2019 25.02.2019r. Zarząd Powiatu Donata Kant Wojnowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa KANT Donata Kant – Wojnowska
z siedzibą
w Toruniu
na przewóz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP
w Aleksandrowie Kujawskim podczas wyjazdu zorganizowanego
na geodezyjny obóz zawodowy
w Bachotku, realizowany
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
4 i 6 marca 2019r. 1.390,00 zł brutto tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 7.  BO.Bz.0025.5.7.2019 25.02.2019r. Zarząd Powiatu Firma RYTEBŁOTA RESORT & SPA Sp. z o.o.
z siedzibą Rytebłota
na świadczenie usługi zakwaterowania
i wyżywienia grupy uczniów
i nauczycieli
w ramach geodezyjnego obozu zawodowego
w Bachotku realizowanego
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
04.03.2019r.06.03.2019r. 3.290,00 zł brutto  tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 8.  BO.Bz.0025.5.8.2019 12.03.2019r. Zarząd Powiatu Monika Behrendt prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AUTO – RENOVA Monika Behrendt
z siedzibą Ciechocinek
na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 25 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP i Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 od daty zawarciado 19.06.2019r. 40.500,00 zł brutto  tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 9.  BO.Bz.0025.5.9.2019 13.03.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Waganiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo
wraz z przepustami – etap I”
2019r.  229.539,79zł
10. BO.Bz.0025.5.10.2019 04.01.2019r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w sprawie zasad przekazania oraz użytkowania tabletu (2 szt.) wraz
z dostępem do sieci Internet dostarczonych w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość
e-usług publicznych”
60 miesięcy 1.303,80zł brutto tak
11.  BO.Bz.0025.5.11.2019 18.02.2019r. Zarząd Powiatu  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
z siedzibą
w Poznaniu
w sprawie licencji na korzystanie
z systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki o nazwie „NABÓR”
2019r.  3.136,50zł brutto nie
12. BO.Bz.0025.5.12.2019 12.03.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu obsługi programu TurboMap dla 15 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-30.04.2019r.  3.990zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 13. BO.Bz.0025.5.13.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
 na przeprowadzenie kursu rezydenta biur podróży dla 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-19.06.2019r. 6.498zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 14. BO.Bz.0025.5.14.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie szkolenia z zakresu montażu rusztowań dla 2 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
03.09.2019r.-24.12.2019r. 2.500zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 15. BO.Bz.0025.5.15.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu  EUR Consulting
Sp. z o.o.
w Pruszczu Gdańskim
Oddział
w Kwidzynie
na przeprowadzenie kursu obsługi gości – serwis specjalny dla 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 03.09.2019r.-24.12.2019r.  3.540zł brutto  tak  art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 16. BO.Bz.0025.5.16.2019  12.03.2019r.  Zarząd Powiatu  Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie szkolenia dla recepcji hotelowej – organizacja pracy
w recepcji i pionie pobytowym
dla 10 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-19.06.2019r.  3.000zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 17.  BO.Bz.0025.5.17.2019   12.03.2019r. Zarząd Powiatu  Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu animator hotelowy
dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
12.03.2019r.-19.06.2019r.  3.000zł brutto  tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 18.  BO.Bz.0025.5.18.2019  12.03.2019r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu obrabiarek sterowanych numerycznie
dla 4 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
 12.03.2019r.-17.04.2019r. 11.500zł brutto tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
19. BO.Bz.0025.5.19.2019  15.03.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach ANEKS do umowy
z dnia
6 października 2016r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
dotacja na 2019r.630.900zł nie
 20. BO.Bz.0025.5.20.2019  15.03.2019r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z dnia 18 grudnia 2018 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
w Grabiu
dotacja na 2019r.1.113.230zł  nie
 21. BO.Bz.0025.5.21.2019 20.03.2019r.  Zarząd Powiatu FIRST DATA POLSKA S.A. Warszawa ANEKS do umowy
o współpracy
w zakresie obsługi
i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi
 nie
 22. BO.Bz.0025.5.22.2019 22.03.2019r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim” 2019r.  6.000zł brutto nie
 23.  BO.Bz.0025.5.23.2019 01.04.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy
z dnia 30 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Aleksandrowie Kujawskim
łączne dofinansowaniena 2019r.762.067zł nie
 24.  BO.Bz.0025.5.24.2019 01.04.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy
z dnia 31 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
łączne dofinansowaniena 2019r.988.667zł  nie
 25.  BO.Bz.0025.5.25.2019 12.04.2019r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy
o dofinansowanie Projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 26.  BO.Bz.0025.5.26.2019 15.04.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „100 portretów na 100-lecie odzyskania niepodległości”
02.04.2019r.-28.06.2019r. 3.000zł nie
 27.  BO.Bz.0025.5.27.2019 25.04.2019r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski umowa dotacji
o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,
w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
w roku 2019
25.04.2019r.-31.12.2019r. 12.000zł
 28.  BO.Bz.0025.5.28.2019 06.05.2019r. Zarząd Powiatu Piotr Jan Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak Włocławek w sprawie wykonania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” 06.05.2019r.31.07.2019r.  29.600 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 29. BO.Bz.0025.5.29.2019  16.05.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950
do km 8+750 – etap III”
 2019r. dotacja
w wysokości 279.000 zł
 30.  BO.Bz.0025.5.30.2019 09.04.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Krzywdów i Bieńków z siedzibą w Nieszawie o udzielenie dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa, dawniej Św. Anny Kościoła Pofranciszkańskiego
pw. Znalezienia Krzyża Świętego
w Nieszawie”
2019 r. dotacja w wysokości 10.000 zł
 31.  BO.Bz.0025.5.31.2019 15.04.2019r. Zarząd Powiatu Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: XXIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”
22.01.2019r.13.05.2019r. 1.000 zł nie konkurs ofert
 32.  BO.Bz.0025.5.32.2019 06.05.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nowa”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej – Cantantes Lublinensis Lublin 2019
01.04.2019r.15.12.2019r. 2.500 zł nie konkurs ofert
 33.  BO.Bz.0025.5.33.2019  06.05.2019r. Zarząd Powiatu Parafia
pw. Przemienienia Pańskiego
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Mamo nasza mamo” – Koncert Scholi
z Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim
01.03.2019r.31.05.2019r. 2.000 zł  nie konkurs ofert
 34.  BO.Bz.0025.5.34.2019 06.05.2019r. Zarząd Powiatu  Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Głęboka studzienka” – Dziecięcy Festiwal Folklorystyczny
01.05.2019r.30.06.2019r. 1.000 zł  nie konkurs ofert
 35.  BO.Bz.0025.5.35.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie pn. „Kuźnia Talentów. Peron 9 i ¾”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Kapliczka z Lasów Grabskich – Perła Kujawskiej Ziemi”
01.04.2019r.30.11.2019r. 500 zł  nie konkurs ofert
 36.  BO.Bz.0025.5.36.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H.Dobrzańskiego „Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: XIV Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem: „Nastolatków Wyczyny
bez Narkotyków, Alkoholu
i Nikotyny”
01.09.2019r.30.11.2019r. 1.000 zł nie konkurs ofert
 37.  BO.Bz.0025.5.37.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: Integracyjny Festiwal Jazzowy „Happy Jazz” Ciechocinek
01.05.2019r.30.09.2019r.  4.000 zł  nie konkurs ofert
 38.  BO.Bz.0025.5.38.2019 10.05.2019r.  Zarząd Powiatu Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej
01.01.2019r.15.12.2019r.  5.500 zł  nie konkurs ofert
 39.  BO.Bz.0025.5.39.2019 10.05.2019r. Zarząd Powiatu Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”
z siedzibą
w Łazieńcu
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Letni Obóz Rekreacyjno – Sportowy
15.05.2019r.15.09.2019r.  3.000 zł  nie konkurs ofert
 40.  BO.Bz.0025.5.40.2019  10.05.2019r. Zarząd Powiatu  Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
w Ciechocinku
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: ”Szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie tenisa ziemnego”
01.01.2019r.15.12.2019r. 2.000 zł nie konkurs ofert
 41.  BO.Bz.0025.5.41.2019  10.05.2019r. Zarząd Powiatu Aleksandrowska Szkółka Piłki Nożnej „VIKING” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Nauczanie i szkolenie dziewcząt
w piłkę nożną / futsal”
02.01.2019r.15.12.2019r. 2.000 zł  nie konkurs ofert
 42.  BO.Bz.0025.5.42.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Obóz Sportowo – Rekreacyjny „Tuchola – 2019 – Wykuwanie Formy
w Sercu Borów Tucholskich”
01.02.2019r.30.09.2019r. 2.000 zł nie konkurs ofert
 43.  BO.Bz.0025.5.43.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu  Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Wypoczynek dzieci i młodzieży
z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2019 pt. „Dziecięce podróże małe i duże”
21.01.2019r.12.08.2019r. 1.500 zł  nie konkurs ofert
 44.  BO.Bz.0025.5.44.2019 13.05.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Dobrzańskiego
„Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: XIV Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Profilaktyczny „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”
01.09.2019r.10.10.2019r.  500 zł nie konkurs ofert
 45.  BO.Bz.0025.5.45.2019  13.05.2019r. Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: Obóz Sportowo – Rekreacyjny „Wakacje z piłką nożną”
15.03.2019r.
31.08.2019r.
 2.000 zł nie konkurs ofert
46.  BO.Bz.0025.5.46.2019  10.05.2019r. Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk”
w Nieszawie
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem:  „Dzień Dziecka na Murawie”
 01.04.2019r.-31.07.2019r. 1.000 zł  nie konkurs ofert
 47.  BO.Bz.0025.5.47.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna”
w Aleksandrowie Kujawskim
 o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „XVI Integracyjny Miting Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”
 01.04.2019r.-30.06.2019r. 1.500 zł nie  konkurs ofert
 48.  BO.Bz.0025.5.48.2019 13.05.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Służewie
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem:  „Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego – Służewo 2019″
01.10.2019r.-15.12.2019r. 500 zł  nie konkurs ofert
 49.  BO.Bz.0025.5.49.2019 20.05.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem:  „III Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”
 07.05.2019r.-31.07.2019r. 1.000 zł  nie konkurs ofert
 50.  BO.Bz.0025.5.50.2019 06.06.2019r. Zarząd Powiatu  Województwo Kujawsko – Pomorskie o dofinansowanie
w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905
i od km 4+138 do km 7+544 – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna
i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 01.02.2019r.-31.12.2019r. wartość projektu6.118.452,51złwkład własny917.767,88zł tak
51. BO.Bz.0025.5.51.2019 10.05.2019r. Zarząd Powiatu  Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta” w Aleksandrowie Kujawskim o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”
01.01.2019r.-15.12.2019r. 2.000 zł nie konkurs ofert
 52.  BO.Bz.0025.5.52.2019  13.05.2019r. Zarząd Powiatu  Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Koncert na Wodzie”
01.04.2019r.-01.10.2019r.  3.000 zł  nie  konkurs ofert
53. BO.Bz.0025.5.53.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz B.K.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 54. BO.Bz.0025.5.54.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz D.R.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 55. BO.Bz.0025.5.55.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz D.M.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 56.  BO.Bz.0025.5.56.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz K.K.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 57.  BO.Bz.0025.5.57.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz K.D.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 58.  BO.Bz.0025.5.58.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz M.N.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 59. BO.Bz.0025.5.59.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz P.M.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 60.  BO.Bz.0025.5.60.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz W.D.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 61.  BO.Bz.0025.5.61.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawskioraz M.Z. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 62.  BO.Bz.0025.5.62.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawskioraz M.Z. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 63.  BO.Bz.0025.5.63.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawskioraz M.Z. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 64.  BO.Bz.0025.5.64.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Biuro Rachunkowe Md Marzena Domagała Ciechocinekoraz J.D. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 65.  BO.Bz.0025.5.65.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz J.W. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 66.  BO.Bz.0025.5.66.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz A.K. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 67. BO.Bz.0025.5.67.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz K.K.S. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 68.  BO.Bz.0025.5.68.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz P.M.P. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 69.  BO.Bz.0025.5.69.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz N.B. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 70.  BO.Bz.0025.5.70.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz K.J. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 71. BO.Bz.0025.5.71.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinkuoraz M.B. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 72.  BO.Bz.0025.5.72.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawskioraz K.C. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 73.  BO.Bz.0025.5.73.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Usługowy DAR MAR Mariusz Grzanka Służewooraz K.C. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 74.  BO.Bz.0025.5.74.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Usługowy DAR MAR Mariusz Grzanka Służewooraz J.B. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 75.  BO.Bz.0025.5.75.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MALWINA” Aleksandrów Kujawskioraz P.D. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
 76.  BO.Bz.0025.5.76.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MALWINA” Aleksandrów Kujawskioraz P.K. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 77.  BO.Bz.0025.5.77.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Studio Fryzur „ORCHIDEA” Ciechocinekoraz M.U. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 78.  BO.Bz.0025.5.78.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu FORM – PLASTIC Sp. z o.o. Ciechocinekoraz O.G. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 79.  BO.Bz.0025.5.79.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji „ORION”
w Ciechocinku
oraz I.M.W.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 80.  BO.Bz.0025.5.80.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji „ORION”
w Ciechocinku
oraz K.A.W.
o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.08.2019r.29.08.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 81.  BO.Bz.0025.5.81.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Hotel AUSTERIAConference & Spaw Ciechocinkuoraz E.D. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 82.  BO.Bz.0025.5.82.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Hotel AUSTERIAConference & Spaw Ciechocinkuoraz P.A.R. o zorganizowanie stażu / praktyki dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.07.2019r.26.07.2019r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto   tak
83.  BO.Bz.0025.5.83.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 84. BO.Bz.0025.5.84.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 85. BO.Bz.0025.5.85.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 86.  BO.Bz.0025.5.86.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu  Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 87.  BO.Bz.0025.5.87.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 88.  BO.Bz.0025.5.88.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 89.  BO.Bz.0025.5.89.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 90.  BO.Bz.0025.5.90.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 91.  BO.Bz.0025.5.91.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 92.  BO.Bz.0025.5.92.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 93.  BO.Bz.0025.5.93.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 94.  BO.Bz.0025.5.94.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Biuro Rachunkowe Md Marzena Domagała Ciechocinek o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 95.  BO.Bz.0025.5.95.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 96.  BO.Bz.0025.5.96.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 97.  BO.Bz.0025.5.97.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 98.  BO.Bz.0025.5.98.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 99.  BO.Bz.0025.5.99.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 100.  BO.Bz.0025.5.100.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 101.  BO.Bz.0025.5.101.2019  24.06.2019r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 102.  BO.Bz.0025.5.102.2019  24.06.2019r.  Zarząd Powiatu „TARA” Urszula Mańkowska Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 103.  BO.Bz.0025.5.103.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu  Zakład Usługowy DAR MAR Mariusz Grzanka Służewo  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 104.  BO.Bz.0025.5.104.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Zakład Usługowy DAR MAR Mariusz Grzanka Służewo  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 105.  BO.Bz.0025.5.105.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MALWINA” Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 106.  BO.Bz.0025.5.106.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MALWINA” Aleksandrów Kujawski  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 107.  BO.Bz.0025.5.107.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu  Studio Fryzur „ORCHIDEA” Ciechocinek o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 108.  BO.Bz.0025.5.108.2019 24.06.2019r.  Zarząd Powiatu FORM – PLASTIC Sp. z o.o. Ciechocinek o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 109.  BO.Bz.0025.5.109.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji „ORION”
w Ciechocinku
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 110.  BO.Bz.0025.5.110.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji „ORION”
w Ciechocinku
 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 111.  BO.Bz.0025.5.111.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Hotel AUSTERIAConference & Spaw Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 112.  BO.Bz.0025.5.112.2019 24.06.2019r. Zarząd Powiatu Hotel AUSTERIAConference & Spaw Ciechocinku  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 113  BO.Bz.0025.5.113.2019 28.06.2019r. Zarząd Powiatu W.F. Wiśniewski„Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” Aleksandrów Kujawski o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 114.  BO.Bz.0025.5.114.2019  28.06.2019r.  Zarząd Powiatu W.F. Wiśniewski„Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” Aleksandrów Kujawski o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
115.  BO.Bz.0025.5.115.2019 10.05.2019r. Zarząd Powiatu Klub Jeździecki „FLORET” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Zawody jeździeckie dla dzieci
i młodzieży”
23.03.2019r.21.04.2019r. 1.000 zł nie konkurs ofert
 116. BO.Bz.0025.5.116.2019 30.05.2019r. Zarząd Powiatu Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Rajd rekreacyjno – krajoznawczy – poznajemy zabytki trójmiasta”
01.04.2019r.30.06.2019r. 1.500 zł nie konkurs ofert
 117.  BO.Bz.0025.5.117.2019  06.06.2019r. Zarząd Powiatu VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i badań diagnostycznych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV dla 200 mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w ramach programu zdrowotnego pn. „Program wykrywania zakażeń WZW B i C  w Województwie Kujawsko – Pomorskim” 01.07.2019r.13.12.2019r. koszt jednostkowy badań 26 zł brutto nie
 118.  BO.Bz.0025.5.118.2019 17.06.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy współwłaścicieli nieruchomości wspólnej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski i Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zarządu nieruchomością wspólną
 119.  BO.Bz.0025.5.119.2019  25.06.2019r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w roku 2019
do dnia 31.12.2019r. wysokość dotacji11.200 zł nie
 120.  BO.Bz.0025.5.120.2019 02.07.2019r.  Zarząd Powiatu Patryk Liszkowskiprowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LIS – KOP Patryk Liszkowski Kuczek na wykonanie rozbiórki zbiornika podziemnego oraz wiaty
w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Wyspiańskiego
 do dnia 30.08.2019r.  19.000 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 121.  BO.Bz.0025.5.121.2019 04.07.2019r.  Zarząd Powiatu Paweł Strzelecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa ELVIK Paweł Strzelecki Radom na zakup i dostawę 30 kompletów odzieży roboczej do realizacji staży / praktyk do Zespołu Szkół Nr 1 CKP i Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
w ramach projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”z Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do dnia 11.07.2019r. 6.280 zł brutto tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 122.  BO.Bz.0025.5.122.2019  11.07.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja
im. Brata Alberta z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z dnia
6 października 2016 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
dotacja na 2019 r.503.318 zł nie
 123.  BO.Bz.0025.5.123.2019 01.07.2019r. Zarząd Powiatu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
z siedzibą
w Warszawie
ANEKS do umowy z dnia 16 listopada 2018 r.na wytwarzanie i dostarczanie oznaczeń
i dokumentów komunikacyjnych w zakresie wprowadzenia nowego dokumentu tj. Blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i wykreślenia blankietu pozwolenia czasowego
do wielokrotnego stosowania
124. OR.Oz.0025.5.124.2019 22.07.2019r.  Zarząd Powiatu Kujawski Bank Spółdzielczy
w Aleksandrowie Kujawskim
na bankową obsługę budżetu Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek organizacyjnych obecnych i nowo powstałych Powiatu Aleksandrowskiego 01.08.2019r.31.07.2023r. nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
 125. OR.Oz.0025.5.125.2019 22.07.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Krzywdów
i Bieńków
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „Koncert na Wodzie”
06.05.2019r.30.09.2019r. 3.000 zł nie konkurs ofert
 126. OR.Oz.0025.5.126.2019 23.07.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą: „Plener malarsko – rzeźbiarski „Cztery Pory Roku w Zagubinie Edwarda Stachury”
29.06.2019r.07.07.2019r. 1.000 zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 127.  OR.Oz.0025.5.127.2019  23.07.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
w Ciechocinku
o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą: „Letni Obóz Rekreacyjno – Sportowy Tenisa Ziemnego”
26.07.2019r.03.08.2019r.  500 zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 128. OR.Oz.0025.5.128.2019  23.07.2019r.  Zarząd Powiatu Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą:  „Rodzinny Piknik Sportowy”
01.08.2019r.31.10.2019r. 1.000 zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 129.  OR.Oz.0025.5.129.2019 04.07.2019r.  Zarząd Powiatu  Piotr Jan Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak Włocławek zlecenie wykonania usługi – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbiórka budynku gospodarczego
na działce 14/33 położonej przy
ul. Wyspiańskiego
w Aleksandrowie Kujawskim”
do 20.08.2019r. 2.000 zł brutto nie
 130. OR.Oz.0025.5.130.2019  25.07.2019r. Zarząd Powiatu Arkadiusz Sobierajski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FPHU ASCO STAGE Arkadiusz Sobierajski Nowy Ciechocinek na wykonanie nagłośnienia
i oświetlenia koncertów na organizowanych dożynkach
25.08.2019r. 13.000 zł brutto nie
 131.  OR.Oz.0025.5.131.2019 25.07.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy
z dnia
31 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
 132.  OR.Oz.0025.5.132.2019  25.07.2019r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami – zadanie I, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, Województwo Kujawsko – Pomorskie” 20.03.2019r.30.09.2019r. całkowita wartość zadanie1.230.679,42złkwota dofinansowania z funduszu 486.231 zł nie
133.  OR.Oz.0025.5.133.2019 25.07.2019r.  Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Warszawie
o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – zakup busa do przewozu pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku  rozliczenie do 31.05.2020r.  70.000 zł nie
 134. OR.Oz.0025.5.134.2019 25.07.2019r.  Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Warszawie
o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – dostosowanie posiadanych przez Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Grabiu pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie samochodu osobowego dla przewozu osób na wózkach inwalidzkich rozliczenie do 31.05.2020r.  90.920 zł  nie
 135.  OR.Oz.0025.5.135.2019 17.06.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem: „XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem”
01.09.2019r.15.12.2019r.  2.500 zł nie konkurs ofert
 136.  OR.Oz.0025.5.136.2019  17.06.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem: „Wakacyjna przygoda”
01.06.2019r.30.09.2019r.  1.000 zł nie konkurs ofert
 137.  OR.Oz.0025.5.137.2019  23.07.2019r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą:
„Na Kujawską Nutę – XXVI Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora”
17.08.2019r.  1.500 zł  nie  w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
 138.  OR.Oz.0025.5.138.2019  23.07.2019r.  Zarząd Powiatu Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą:
„IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek – Aleksandria Cup 2019”
15.07.2019r.10.10.2019r.  2.500 zł  nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
 139.  OR.Oz.0025.5.139.2019 05.08.2019r.  Zarząd Powiatu P.N. umowa o dzieło na wykonanie nieodpłatnie zadania komisarza artystycznego V Pleneru Kujawskiego „Dzika rzeka”
i wykonanie odpłatnie dzieła
w postaci pracy malarskiej
i przekazania go na rzecz zamawiającego
10.08.2019r.18.08.2019r. 2.000 zł nie
 140.  OR.Oz.0025.5.140.2019 22.08.2019r.  Zarząd Powiatu  Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci
i Młodzieży
w Grabiu
o dofinansowanie projektu ze środków PFRON przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D pn. „Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu” – zakup fotelika specjalistycznego i dwóch kompletów pasów podtrzymujących, celem przystosowania posiadanych pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych do 31.12.2019r. 10.920 złmax. kwota dofinansowania nie
 141.  OR.Oz.0025.5.141.2019  22.08.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
o dofinansowanie projektu ze środków PFRON przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D pn. „Z BUSEM BARDZIEJ SPRAWNI” – zakup pojazdu, mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie  do 15.04.2020r. 80.000 złmax. kwota dofinansowania nie
 142.  OR.Oz.0025.5.142.2019 12.08.2019r.  Zarząd Powiatu Klub Jeździecki „Floret” o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą:  „Mamo, tato, tu jestem” – pogłębianie więzi rodzic – dziecko”
24.07.2019r.30.07.2019r.  600 zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
 143.  OR.Oz.0025.5.143.2019  24.08.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja „Będzie Dobrze” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem:
„IX Edycja Festiwalu „Parzybroda”
01.03.2019r.31.10.2019r.  1.500 zł  nie konkurs ofert
 144. OR.Oz.0025.5.144.2019  18.07.2019r. Zarząd Powiatu Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim
Sp. z o.o.
w sprawie dofinansowania
zakupu dwóch urządzeń ultrasonograficznych (USG)
 do 15.12.2019r. 180.000 zł nie
 145.  OR.Oz.0025.5.145.2019 23.08.2019r.  Zarząd Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy
w Raciążku
o dofinansowanie projektu ze środków PFRON przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup busa
9 – osobowego do przewozu pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku”
 do 31.03.2020r. 70.000 zł nie
 146. OR.Oz.0025.5.146.2019 09.09.2019r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą
w Warszawie
o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G  do 31.12.2019r. 30.886,15 zł  nie
 147. OR.Oz.0025.5.147.2019  11.09.2019r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk” o realizację zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem:
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
01.09.2019r.30.09.2019r. 1.000 zł  nie  w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
 148. OR.Oz.0025.5.148.2019 26.09.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.
w zakresie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem:
„XXIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2019”
01.02.2019 r.31.10.2019r.  3.000 zł  nie  konkurs ofert
 149.  OR.Oz.0025.5.149.2019 07.10.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z dnia
6 października
2016 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
dotacja na 2019 r.505.421 zł  nie
 150. OR.Oz.0025.5.150.2019  17.10.2019r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy z 18 grudnia 2019 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
w Grabiu
ustala się dotację na 2019 r.
w wysokości
1.333.655 zł
nie
 151. OR.Oz.0025.5.151.2019  21.10.2019r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.” „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 Etap II – od km 13+350 do km 14+261”
02.11.2019r.31.08.2020r. 826.000 zł  nie
 152. OR.Oz.0025.5.152.2019  21.10.2019r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.” „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809
w km 0+107 etap II – na odcinku
od km 0+429 do km 1+021”
02.11.2019r.31.08.2020r. 455.000 zł nie
 153. OR.Oz.0025.5.153.2019  21.10.2019r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.” „Przebudowa drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa na odcinku od km 5+888 do km 7+544”
05.09.2019r.06.12.2019r. 2.139.358 zł nie
 154. OR.Oz.0025.5.154.2019  22.10.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Brata Alberta z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z dnia
31 grudnia 2015 r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie
 nie
 155. OR.Oz.0025.5.155.2019  18.10.2019r. Zarząd Powiatu Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie dofinansowania zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego  do 15.12.2019r. dotacja celowa100.000 zł  nie
 156. OR.Oz.0025.5.156.2019  30.10.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Brata Alberta z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z dnia
6 października 2016 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą” prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
dotacja na 2019 r.511.730 zł  nie
 157.  OR.Oz.0025.5.157.2019  08.11.2019r. Zarząd Powiatu Patryk Liszkowskiprowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LIS – KOP Patryk Liszkowski Kuczek na wykonanie rozbiórki budynku usługowego (technicznego)
w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy
ul. Wyspiańskiego
do 29.11.2019r. 19.680 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
158. OR.Oz.0025.5.158.2019 01.10.2019r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko -Pomorski o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r. (Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewie
z przeznaczeniem
na wydatki inwestycyjne
w postaci montażu monitoringu
w budynku mieszkalnym)
do 31.12.2019r. 100.000 zł nie
 159.  OR.Oz.0025.5.159.2019  01.10.2019r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko -Pomorski o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r. (Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży
w Grabiu
z przeznaczeniem na wydatki remontowe w postaci wymiany drzwi na I piętrze budynku oraz wymiany termostatów
w całym budynku mieszkalnym)
do 31.12.2019r. 85.000 zł nie
160.  OR.Oz.0025.5.160.2019  17.10.2019r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko -Pomorski ANEKS do umowy
z dnia
1 października
2019 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r.  (Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Grabiu
z przeznaczeniem na wydatki remontowe w postaci wymiany drzwi na I piętrze budynku oraz wymiany termostatów
w całym budynku mieszkalnym)
do 31.12.2019r. 85.000 zł nie
 161.  OR.Oz.0025.5.161.2019  04.11.2019r.  Zarząd Powiatu EUR Consulting Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim Oddział w Kwidzynie na przeprowadzenie szkolenia
z systemu rezerwacyjnego MerlinX dla 3 nauczycieli
w zawodzie technik obsługi turystycznej Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 16.12.2019r. 5.700 zł brutto  tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 162.  OR.Oz.0025.5.162.2019  04.11.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu obsługi maszyn sterowanych dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 16.12.2019r. 4.000 zł brutto tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 163. OR.Oz.0025.5.163.2019 04.11.2019r.  Zarząd Powiatu Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne
z siedzibą w Bydgoszczy
na przeprowadzenie kursu kosmetycznego
I stopnia dla 4 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
do 16.12.2019r. 5.252 zł brutto tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 164.  OR.Oz.0025.5.164.2019  04.11.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu profesjonalna obsługa klienta – skuteczne techniki sprzedaży
i negocjacji dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 16.12.2019r. 1.000 zł brutto  tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 165.  OR.Oz.0025.5.165.2019 04.11.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych
z terminalem kart płatniczych
z fakturowaniem dla
5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
do 16.12.2019r. 1.000 zł brutto tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 166.  OR.Oz.0025.5.166.2019 04.11.2019r. Zarząd Powiatu Andrzej Rafalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CENTRO PLUS Andrzej Rafalski Włocławek na przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG (135) dla 8 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 16.12.2019r. 11.200 zł brutto  tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 167. OR.Oz.0025.5.167.2019 04.11.2019r. Zarząd Powiatu Andrzej Rafalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CENTRO PLUS Andrzej Rafalski Włocławek na przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG (141) dla 8 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 16.12.2019r.  11.200 zł brutto  tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 168.  OR.Oz.0025.5.168.2019 04.11.2019r.  Zarząd Powiatu Andrzej Rafalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CENTRO PLUS Andrzej Rafalski Włocławek na przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych
z napędem silnikowym dla 14 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 16.12.2019r. 7.868 zł brutto tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 169.  OR.Oz.0025.5.169.2019 26.11.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z 6 października 2016 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
ustala się
na 2019 r. dotację
w wysokości 496.886 zł
nie
 170.  OR.Oz.0025.5.170.2019  29.11.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie szkolenia animator hotelowy dla
1 nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
do 24.12.2019r. 2.000 zł brutto  tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 171.  OR.Oz.0025.5.171.2019  29.11.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu rezydent turystyczny dla
2 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
do 24.12.2019r.  4.900 zł brutto  tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 172.  OR.Oz.0025.5.172.2019 29.11.2019r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie szkolenia AUTOCAD stopień I, II, III
dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół
Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
do 24.12.2019r. 6.000 zł brutto tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 173.  OR.Oz.0025.5.173.2019 05.12.2019r. Zarząd Powiatu VERVIS
Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą
we Włocławku
na sprzedaż energii elektrycznej 01.01.2020r.31.12.2021r. max. 749.380,22 zł brutto(za 1 MWh 411,16 zł brutto) nie  przetarg nieograniczony
 174.  OR.Oz.0025.5.174.2019 05.12.2019r. Zarząd Powiatu Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AUTOMOBIL Sp. z o.o. z siedzibą
we Włocławku
w sprawie świadczenia usług
w zakresie usuwania pojazdów
z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego w przypadkach określonych
w art. 130a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym oraz ich przechowywanie
na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo
o ruchu drogowym
do 31.12.2021r. 46.792,80 zł brutto  nie  bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 175. OR.Oz.0025.5.175.2019 16.12.2019r. Zarząd Powiatu Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria
pw. Św. Wojciecha
z siedzibą w Pile
w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych
z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego im. Kardynała Augusta Hlonda
w Aleksandrowie Kujawskim
 do 30.12.2019r. 30.000 zł  nie
 176.  OR.Oz.0025.5.176.2019 16.12.2019r. Zarząd Powiatu Dariusz Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRIME COMPUTERS Dariusz Leszczyński z siedzibą we Wrocławiu na dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych w Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 7 dni od dnia zawarcia umowy  45.928,84zł brutto tak  przetarg nieograniczony
 177.  OR.Oz.0025.5.177.2019 16.12.2019r. Zarząd Powiatu Dariusz Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRIME COMPUTERS Dariusz Leszczyński z siedzibą we Wrocławiu na dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych w Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 7 dni od dnia zawarcia umowy 24.501,60 zł brutto tak przetarg nieograniczony
 178.  OR.Oz.0025.5.178.2019 17.12.2019r.  Zarząd Powiatu Katarzyna Koprowska prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą Agencja Handlowa Open Trade Katarzyna Koprowska
z siedzibą w Pile
na dostawę wyposażenia do pracowni szkolnych w Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 7 dni od dnia zawarcia umowy 22.589,86 zł brutto tak  przetarg nieograniczony
 179.  OR.Oz.0025.5.179.2019 17.12.2019r.  Zarząd Powiatu Marcin Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa AGROPOL Marcin Kowalczyk z siedzibą
w Zakrzewie
na dostawę kosiarki bijakowej tylnej do warsztatów szkolnych
w Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 7 dni od dnia zawarcia umowy 17.712,00 zł brutto tak  przetarg nieograniczony
 180.  OR.Oz.0025.5.180.2019  17.12.2019r. Zarząd Powiatu VANTAGE Polska
Sp. z o.o. Sp.k.
z siedzibą w Gdyni
na dostawę nawigacji agrotronicznej
do pracowni maszyn w Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim,w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 7 dni od dnia zawarcia umowy 85.190,00 zł brutto tak  przetarg nieograniczony
181. OR.Oz.0025.5.181.2019 04.12.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy z 30 grudnia 2015 r. o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim łączne dofinansowanie na 2019 r.772.567 zł  nie
 182. OR.Oz.0025.5.182.2019 04.12.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy z 31 grudnia 2015 r. o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
łączne dofinansowanie na 2019 r.1.004.468 zł  nie
 183. OR.Oz.0025.5.183.2019 16.12.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy z 30 grudnia 2015 r. o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim łączne dofinansowanie na 2019 r.773.733 zł  nie
 184.  OR.Oz.0025.5.184.2019 16.12.2019r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy z 31 grudnia 2015 r. o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
łączne dofinansowanie na 2019 r.1.006.134 zł  nie
 185.  OR.Oz.0025.5.185.2019  16.12.2019r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe
z siedzibą
w Brusach
na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 roku 2020r. 64.020 zł  nie konkurs ofert
 186. OR.Oz.0025.5.186.2019 30.12.2019r. Zarząd Powiatu A.G.W.  na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto nie
 187.  OR.Oz.0025.5.187.2019  30.12.2019r.  Zarząd Powiatu  H.W.  na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
2020r.  stawka godzinowa 59,82 zł brutto  nie
 188.  OR.Oz.0025.5.188.2019 30.12.2019r.  Zarząd Powiatu  K.S.D. na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
 2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto  nie
 189. OR.Oz.0025.5.189.2019 30.12.2019r.  Zarząd Powiatu  B.W. na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
 2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto  nie
 190. OR.Oz.0025.5.190.2019 30.12.2019r.  Zarząd Powiatu  T.D.  na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
 2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto nie
 191.  OR.Oz.0025.5.191.2019 30.12.2019r.  Zarząd Powiatu  F.S. na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
 2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto nie
 192. BO.Bz.0025.6.1.2019  16.01.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek porozumienie
w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
we Włocławku
28.01.2019r.

31.12.2019r.

39.250zł nie
 193. BO.Bz.0025.6.2.2019  18.02.2019r. Zarząd Powiatu  Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do porozumienia z dnia
13 listopada 2018r.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów
i techników
 194. BO.Bz.0025.6.3.2019  27.02.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Raciążek porozumienie
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160306C Podole – Siarzewo oraz gminnej drogi wewnętrznej” dot. przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo
 195. BO.Bz.0025.6.4.2019  01.04.2019r. Zarząd Powiatu Miasto Słupsk porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej spokrewnionej
z dzieckiem
 196.  BO.Bz.0025.6.5.2019  01.04.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Nieszawa porozumienie
w sprawie ustalenia warunków i zasad organizacji
i wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę
w mieście Nieszawa
w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa – Brzeźno
w latach 2019 – 2020,
w tym przygotowania przeprawy, realizacji przeprawy, remontów posezonowych
i zabezpieczenia promu na zimę
2019

2020

 100.000 zł rocznie nie
 197. BO.Bz.0025.6.6.2019  27.03.2019r.  Zarząd Powiatu Gmina Miasto Toruń porozumienie
w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Gminy Miasta Toruń uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie,
w części nieobjętej dofinansowaniem
ze środków PFRON
 198. BO.Bz.0025.6.7.2019  27.03.2019r. Zarząd Powiatu Powiat Włocławski ANEKS do porozumienia
z 26 stycznia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości, warunków oraz sposobu przekazywania Powiatowi Aleksandrowskiemu środków pieniężnych
z tytułu wydatków związanych
z uczestnictwem
w warsztacie terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami Powiatu Aleksandrowskiego
w części nieobjętej dofinansowaniem
ze środków PFRON
 199.  BO.Bz.0025.6.8.2019  04.05.2019r. Zarząd Powiatu Komenda Wojewódzka Policji

w Bydgoszczy

porozumienie
w sprawie przekazania środków finansowych
z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu C dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji
w Aleksandrowie Kujawskim
 2019r. 20.000 zł nie
 200.  BO.Bz.0025.6.9.2019  30.05.2019r. Zarząd Powiatu Powiat Lipnowski ANEKS do porozumienia z dnia
30 maja 2019 r.
w sprawie umieszczenia dziecka
w instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej
na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie
 201.  BO.Bz.0025.6.10.2019  04.06.2019r. Zarząd Powiatu Miasto Słupsk porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego
w Rodzinnym Domu Dziecka
 202.  OR.Oz.0025.6.11.2019  06.09.2019r. Zarząd Powiatu Powiat Włocławski porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej zawodowej
 203.  OR.Oz.0025.6.12.2019  09.09.2019r. Zarząd Powiatu Powiat Radziejowski porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w Rodzinnym Domu Dziecka
 204.  OR.Oz.0025.6.13.2019  12.09.2019r.  Zarząd Powiatu Powiat Kutnowski porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej
 2-5.  OR.Oz.0025.6.14.2019  12.09.2019r.  Zarząd Powiatu Gmina Miasto Toruń ANEKS do porozumienia z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu
i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej zawodowej
 206.  OR.Oz.0025.6.15.2019  20.09.2019r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
porozumienie
w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu / mikrobusu
9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
do 15.12.2019r. 5.000 zł nie
 207. OR.Oz.0025.6.16.2019  20.09.2019r. Zarząd Powiatu Skarb Państwa

Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy

ANEKS do porozumienia z dnia
4 maja 2019 r.
w sprawie przekazania środków finansowych
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV
w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji
w Aleksandrowie Kujawskim
2019r. 20.000 zł nie
 208.  OR.Oz.0025.6.17.2019  14.10.2019r.  Zarząd Powiatu Miasto Łódź porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej niezawodowej
 209.  OR.Oz.0025.6.18.2019  07.10.2019r.  Zarząd Powiatu Powiat Obornicki porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie
w instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej
na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
 210.  OR.Oz.0025.6.19.2019  07.10.2019r.  Zarząd Powiatu Powiat Obornicki porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie
w instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej
na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
 211.  OR.Oz.0025.6.20.2019  07.10.2019r.  Zarząd Powiatu Powiat Obornicki porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie
w instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej
na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
 212.  OR.Oz.0025.6.21.2019 30.10.2019r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Ciechocinek porozumienie
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ciechocinek przez Powiat Aleksandrowski zadania publicznego
w zakresie nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – uczniów uczęszczających
do szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski – odbywającego się
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Ciechocinku w roku szkolnym 2019/2020
 213.  OR.Oz.0025.6.22.2019  26.11.2019r. Zarząd Powiatu Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego porozumienie
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów
i techników
 214.  OR.Oz.0025.6.23.2019  06.12.2019r.  Zarząd Powiatu Miasto Stołeczne Warszawa porozumienie
w sprawie dalszego pobytu pełnoletniego wychowanka
w rodzinie zastępczej zawodowej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę
215.  OR.Oz.0025.6.24.2019  19.12.2019r.  Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek ANEKS do porozumienia
z 16 stycznia 2019 r.
w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
we Włocławku
28.01.2019r.

31.12.2019r.

29.055 zł nie
 216.  OR.Oz.0025.6.25.2019  16.12.2019r.  Zarząd Powiatu Okręgowa Rada Adwokacka
w Toruniu,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Toruniu

porozumienie
w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego
w roku 2020
 2020r.  stawka godzinowa 59,82 zł brutto nie
 217.  OR.Oz.0025.6.26.2019  23.12.2019r.  Zarząd Powiatu Gmina Zakrzewo porozumienie
w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
 2020 r. nie
 218.  OR.Oz.0025.6.27.2019  23.12.2019r.  Zarząd Powiatu Gmina Aleksandrów Kujawski porozumienie
w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
 2020 r.  – nie
 219.  OR.Oz.0025.6.28.2019  23.12.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Koneck porozumienie
w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
 2020 r.  – nie
 220.  OR.Oz.0025.6.29.2019  20.12.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Ciechocinek porozumienie
w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
 2020 r.  nie
 221.  OR.Oz.0025.6.30.2019  19.12.2019r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek porozumienie
w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
we Włocławku
2020 r. 53.550 zł nie

Informacje

Rejestr zmian