Rejestr umów zawartych przez Powiat Aleksandrowski w 2020r.

Rejestr umów zawartych przez
Powiat Aleksandrowski w 2020r.

 

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
1.  OR.Oz.0025.5.1.2020 07.01.2020r. Zarząd Powiatu Wydawnictwo „KUJAWY”
z siedzibą
w Szpetalu Górnym
na przygotowanie
i zamieszczenie
w Gazecie Aleksandrowskiej informacji dotyczących działalności Powiatu Aleksandrowskiego i jego jednostek organizacyjnych
 2020r.  774,90 zł brutto za każdą stronę  nie
2. OR.Oz.0025.5.2.2020 24.01.2020r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski w sprawie realizacji zadania „Montaż podnośnika platformowego
w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy
ul. Słowackiego,
w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski”
 2020r.  nie
3 OR.Oz.0025.5.3.2020  12.02.2020r.  Zarząd Powiatu  VERVIS
Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą
we Włocławku
ANEKS do umowy
z 5 grudnia 2019 r.
na sprzedaż energii elektrycznej
01.01.2020r.31.12.2021r. max. 749.380,22 zł brutto(za 1 MWh 411,16 zł brutto)
 4 OR.Oz.0025.5.4.2020 06.03.2020r.  Zarząd Powiatu  Drant Thornton Frąckowiak
Sp. z o.o.
Sp. komandytowa
z siedzibą
w Poznaniu
na wykonanie opracowania studium wykonalności projektu pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci
w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”
 na 10 dni
po rozpoczęciu naboru wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
4.920 zł brutto tak  nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy)
 5  OR.Oz.0025.5.5.2020 09.03.2020r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie „Kursu cateringu dla 5 uczniów Zespołu Szkół
Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 1)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
do 23.04.2020r.  4.600 zł brutto  tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 6  OR.Oz.0025.5.6.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 7 OR.Oz.0025.5.7.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu  Łukasz Dybała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała z siedzibą w Krakowie na przeprowadzenie „Kursu kelnerskiego dla 14 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 4)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 23.04.2020r.  7.000 zł brutto  tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 8  OR.Oz.0025.5.8.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Łukasz Dybała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała z siedzibą w Krakowie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 9 OR.Oz.0025.5.9.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie „Kursu rezydenta biura podróży dla 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim (część 5)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 04.06.2020r.  4.890 zł brutto  tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 10  OR.Oz.0025.5.10.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 11  OR.Oz.0025.5.11.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Jadwiga Drzewosz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Business Master Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz
z siedzibą
w Pabianicach
na przeprowadzenie „Kursu akademia druku 3D dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim (część 6)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 04.06.2020r.  2.100 zł brutto tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 12  OR.Oz.0025.5.12.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Jadwiga Drzewosz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Business Master Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz
z siedzibą
w Pabianicach
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 13  OR.Oz.0025.5.13.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Mariusz Gorzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Into The World Mariusz Gorzycki
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie „Kursu opiekuna kolonijnego dla 25 uczniów Zespołu Szkół
Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim (część 7)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 04.06.2020r.  6.000 zł brutto tak  Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
14  OR.Oz.0025.5.14.2020 09.03.2020r. Zarząd Powiatu Mariusz Gorzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Into The World Mariusz Gorzycki
z siedzibą
w Toruniu
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
15 OR.Oz.0025.5.15.2020  16.03.2020r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej
w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej”
 16 OR.Oz.0025.5.16.2020 16.03.2020r. Zarząd Powiatu Tomasz Hallmann prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Masters
of Bartenders Tomasz Hallmann
z siedzibą
w Gdańsku
na przeprowadzenie „Kursu barmańskiego dla 16 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 3)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
do 04.06.2020r.  7.824,00zł  tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 17  OR.Oz.0025.5.17.2020  16.03.2020r. Zarząd Powiatu Tomasz Hallmann prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Masters
of Bartenders Tomasz Hallmann
z siedzibą
w Gdańsku
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 18  OR.Oz.0025.5.18.2020  19.03.2020r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie w sprawie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”  do 31.12.2020r. 2.520,00 zł brutto nie
 19  OR.Oz.0025.5.19.2020  20.03.2020r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Krzywdów
i Bieńków
w Nieszawie
w sprawie zapewnienia miejsc kwarantanny oraz usług zakwaterowania
i wyżywienia
w Klasztorze Pofranciszkańskim
w Nieszawie
 koszt dziennego pobytu
i utrzymania jednej osoby – 110,00 zł brutto
nie
 20  OR.Oz.0025.5.20.2020  30.03.2020r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie  umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej
w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji
i informacji przestrzennej”
 21 OR.Oz.0025.5.21.2020  30.03.2020r. Zarząd Powiatu  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe Poznań w sprawie licencji na korzystanie z systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki o nazwie „NABÓR” 01.04.2020r.30.09.2022r. 9.409,50 zł brutto nie
 22  OR.Oz.0025.5.22.2020  31.03.2020r. Zarząd Powiatu F.H.U. S.C. YORK Sławomir Kraszewski Anna Kraszewska Sanatorium „WILLA YORK” Ciechocinek w sprawie zapewnienia miejsc kwarantanny oraz usług zakwaterowania
i wyżywienia
w Klasztorze Pofranciszkańskim
w Nieszawie
koszt dziennego pobytu
i utrzymania jednej osoby – 150,00 zł brutto
nie  umowa rozwiązana
 23 OR.Oz.0025.5.23.2020  03.04.2020r.  Zarząd Powiatu Janusz Stawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SPEKTRUM Janusz Stawski
z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim
na dostawę laptopów na potrzeby szkół prowadzonych przez powiat aleksandrowski do 08.04.2020r. 69.375,00 zł  tak w trybie bez stosowania nie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy)
 24  OR.Oz.0025.5.24.2020  14.04.2020r. Zarząd Powiatu Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie  o powierzenie grantu
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego
 do 14.10.2020r.  70.000,00 zł tak
 25  OR.Oz.0025.5.25.2020  07.05.2020r.  Zarząd Powiatu Fundacja
im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z 6 października 2020 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nieszawie
dot. dotacji na 2020 r.  dotacja
na rok 2020 504.700,00 zł
26  OR.Oz.0025.5.26.2020  09.03.2020r.  Zarząd Powiatu Tomasz Szpalek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NEXTLINE Tomasz Szpalek z siedzibą Jasienica na przeprowadzenie „Szkolenia
z carvingu dla 10 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim (część 4)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 04.06.2020r.  2.800,00zł tak Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 27  OR.Oz.0025.5.27.2020  09.03.2020r. Zarząd Powiatu Tomasz Szpalek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NEXTLINE Tomasz Szpalek z siedzibą Jasienica umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 28  OR.Oz.0025.5.28.2020  29.05.2020r.  Zarząd Powiatu LAS-R Sp. z o.o. Kraków na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów
na okres obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, miasto Aleksandrów Kujawski, miasto Ciechocinek,
o łącznej powierzchni 779,10 ha z weryfikacją danych ewidencyjnych
 do 15.12.2020r.  122.848,49zł  nie w trybie bez stosowania nie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy)
 29  OR.Oz.0025.5.29.2020  29.05.2020r.  Zarząd Powiatu LAS-R Sp. z o.o. Kraków umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 30  OR.Oz.0025.5.30.2020 04.06.2020r.  Zarząd Powiatu Łukasz Dybała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała z siedzibą w Krakowie ANEKS do umowy
z 9 marca 2020 r.
na przeprowadzenie „Kursu kelnerskiego dla 14 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 4)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 31  OR.Oz.0025.5.31.2020 04.06.2020r.  Zarząd Powiatu  Jadwiga Drzewosz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Business Master Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz
z siedzibą
w Pabianicach
ANEKS do umowy
z 9 marca 2020 r.
na przeprowadzenie „Kursu akademia druku 3D dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim (część 6)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3.
 32 OR.Oz.0025.5.32.2020  04.06.2020r.  Zarząd Powiatu Mariusz Gorzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Into The World Mariusz Gorzycki
z siedzibą
w Toruniu
ANEKS do umowy
z 9 marca 2020 r.
na przeprowadzenie „Kursu opiekuna kolonijnego dla 25 uczniów Zespołu Szkół
Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim (część 7)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
33 OR.Oz.0025.5.33.2020 04.06.2020r.  Zarząd Powiatu Tomasz Hallmann prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Masters
of Bartenders Tomasz Hallmann z siedzibą
w Gdańsku
ANEKS do umowy
z 16 marca 2020 r.
na przeprowadzenie „Kursu barmańskiego dla 16 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 3)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
34 OR.Oz.0025.5.34.2020 23.06.2020r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518”
1.963.827zł  do 20.11.2020r. nie
 35 OR.Oz.0025.5.35.2020  11.05.2020r. Zarząd Powiatu Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”  o realizację zadania publicznego,
o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej”
01.01.2020r.15.12.2020r.  10.000 zł nie
 36 OR.Oz.0025.5.36.2020  11.05.2020r.  Zarząd Powiatu Aleksandrowska Szkółka Piłki Nożnej „VIKING” o realizację zadania publicznego,
o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „Nauczanie
i szkolenie dziewcząt
w piłkę nożną / futsal”
02.01.2020r.15.12.2020r.  3.000 zł nie
 37 OR.Oz.0025.5.37.2020  12.05.2020r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”
w Aleksandrowie Kujawskim
o realizację zadania publicznego,
o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
pod tytułem
„IV Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”
01.09.2020r.30.10.2020r.  1.000 zł nie
 38  OR.Oz.0025.5.38.2020 30.06.2020r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” o realizację zadania publicznego,
o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „Szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego”
01.01.2020r.15.12.2020r. 2.500 zł  nie
 39 OR.Oz.0025.5.39.2020  04.06.2020r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
ANEKS do umowy
z 9 marca 2020 r.
na przeprowadzenie „Kursu rezydenta biura podróży
dla 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim (część 5)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 40 OR.Oz.0025.5.40.2020  04.06.2020r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
ANEKS do umowy
z 9 marca 2020 r.
na przeprowadzenie „Kursu cateringu
dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim (część 1)”
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 41  OR.Oz.0025.5.41.2020  04.06.2020r.  Zarząd Powiatu Tomasz Szpalek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NEXTLINE Tomasz Szpalek
z siedzibą Jasienica
ANEKS do umowy
z 9 marca 2020 r.
na przeprowadzenie „Szkolenie
z carvingu dla 10 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim (część 2)”w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą
na przyszłość – II etap”, współfinansowanego
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 42  OR.Oz.0025.5.42.2020  15.06.2020r. Zarząd Powiatu  Fundacja im. Brata Alberta Radwanowice ANEKS do umowy
z 31 grudnia 2015 r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
 43  OR.Oz.0025.5.43.2020  15.06.2020r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy
z 30 grudnia 2015 r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Aleksandrowie Kujawskim
 44  OR.Oz.0025.5.44.2020  29.05.2020r.  Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z 18 grudnia 2018 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
w Grabiu”
45 OR.Oz.0025.5.45.2020  15.06.2020r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta Radwanowice ANEKS do umowy
z 6 października 2016 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nieszawie”
46 OR.Oz.0025.5.46.2020 13.07.2020r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” o realizację zadania publicznego,
o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „Wakacyjna przygoda”
10.07.2020r.31.08.2020r. 2.000 zł nie
 47 OR.Oz.0025.5.47.2020 17.03.2020r.  Zarząd Powiatu  Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu
w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2633C – ulica Narutowicza
(km 0+000 do km 1+392)
wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego i Narutowicz
w Aleksandrowie Kujawskim”
dotacja celowa
w wysokości
50.000 zł
 2020r. nie
 48  OR.Oz.0025.5.48.2020 15.07.2020r.  Zarząd Powiatu  NIK – NAT
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Golubiu Dobrzyniu
na wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w ramach zadania pn.: „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz
z wyposażeniem”
 do dnia 31.03.2021 r 1.740.000 zł brutto  tak w trybie przetargu nieograniczonego
 49 OR.Oz.0025.5.49.2020  16.07.2020r.  Zarząd Powiatu Kamil Serkowskiprowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski Wola Bachorna  na realizację usługi polegającej
na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz
z wyposażeniem”
I etap – od dnia zawarcia umowy do 31.03.2021r.II etap – od dnia odbioru końcowego robót do końca obowiązywania gwarancji
tj. 84 miesiące
 23.800 zł brutto  tak w trybie bez stosowania nie przepisów ustawy Prawo zamówień
 50  OR.Oz.0025.5.50.2020 22.07.2020r.  Zarząd Powiatu Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”
z siedzibą
w Łazieńcu
o realizację zadania publicznego,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „Letni obóz rekreacyjno – sportowy”
10.08.2020r.21.08.2020r.  3.000 zł  nie
51 OR.Oz.0025.5.51.2020  22.05.2020r.  Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą
w Warszawie
w sprawie realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
do 31.10.2020r. 165.127,50 zł  nie
 52 OR.Oz.0025.5.52.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Burmistrz Ciechocinka o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 53 OR.Oz.0025.5.53.2020 03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Burmistrz Ciechocinkaoraz O.W. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 54 OR.Oz.0025.5.54.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Burmistrz Ciechocinkaoraz M.M. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 55 OR.Oz.0025.5.55.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Burmistrz Ciechocinkaoraz M.K. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.08.2020r.28.08.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto tak
 56 OR.Oz.0025.5.56.2020 03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Burmistrz Ciechocinkaoraz J.T. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.08.2020r.28.08.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 57  OR.Oz.0025.5.57.2020 03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Biuro podróży REJS Ciechocinek o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 58  OR.Oz.0025.5.58.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Biuro podróży REJS CiechocinekorazA.G. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 59  OR.Oz.0025.5.59.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Biuro podróży REJS CiechocinekorazN.K. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 60 OR.Oz.0025.5.60.2020 03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Biuro podróży REJS CiechocinekorazA.G. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.08.2020r.28.08.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto tak
 61 OR.Oz.0025.5.61.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Biuro podróży REJS CiechocinekorazK.G. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.08.2020r.28.08.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 62 OR.Oz.0025.5.62.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu IT TAM Zawilski Miedziak Sp. J. Ciechocinek  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 63 OR.Oz.0025.5.63.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu IT TAM Zawilski Miedziak Sp. J. Ciechocinekoraz M.Z. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 64  OR.Oz.0025.5.64.2020 03.07.2020r. Zarząd Powiatu IT TAM Zawilski Miedziak Sp. J. CiechocinekorazM.N. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 65  OR.Oz.0025.5.65.2020 03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy
Sp. z o.o. Ciechocinek
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 66 OR.Oz.0025.5.66.2020 03.07.2020r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz B.K.
o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto tak
 67  OR.Oz.0025.5.67.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy
Sp. z o.o. Ciechocinek
orazD.R.
o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 68 OR.Oz.0025.5.68.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu  Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy
Sp. z o.o. Ciechocinek
orazP.P.
o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 69  OR.Oz.0025.5.69.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu  Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy
Sp. z o.o. Ciechocinek
orazJ.W.
o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 70 OR.Oz.0025.5.70.2020  03.07.2020r. Zarząd Powiatu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy
Sp. z o.o. Ciechocinek
orazK.S.
o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 71  OR.Oz.0025.5.71.2020 03.07.2020r. Zarząd Powiatu  Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy
Sp. z o.o. Ciechocinek
orazK.H.
o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.08.2020r.28.08.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 72  OR.Oz.0025.5.72.2020  03.07.2020r. Zarząd Powiatu Biuro Rachunkowe MD Ciechocinek  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 73  OR.Oz.0025.5.73.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Biuro Rachunkowe MD CiechocinekorazJ.D. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 74  OR.Oz.0025.5.74.2020  03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Salon FryzjerskiAleksandrów Kujawski o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 75  OR.Oz.0025.5.75.2020 03.07.2020r. Zarząd Powiatu Salon FryzjerskiAleksandrów KujawskiorazA.U. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.07.2020r.30.07.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto tak
 76  OR.Oz.0025.5.76.2020 03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Naprawa aut powypadkowychKonradowo  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 77  OR.Oz.0025.5.77.2020 03.07.2020r.  Zarząd Powiatu Naprawa aut powypadkowychKonradowoorazM.S. o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.08.2020r.28.08.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto  tak
 78 OR.Oz.0025.5.78.2020 03.08.2020r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 79 OR.Oz.0025.5.79.2020 03.08.2020r. Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz J.B.
o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.08.2020r.28.08.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto tak
 80 OR.Oz.0025.5.80.2020 03.08.2020r.  Zarząd Powiatu Sanatorium „GRACJA”
Sp. z o.o. Ciechocinek
oraz B.W.
o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
03.08.2020r.28.08.2020r. stypendium stażowe 1.500 zł brutto tak
 81  OR.Oz.0025.5.81.2020  14.07.2020r.  Zarząd Powiatu VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy
na wykonanie badań diagnostycznych krwi
w kierunku HBsAg
i badań diagnostycznych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV
dla 84 mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego
w ramach programu zdrowotnego pn. „Program wykrywania zakażeń WZW B i C
w Województwie Kujawsko – Pomorskim”
20.07.2020r.11.12.2020r. koszt jednostkowy badania 31 zł brutto  nie
 82 OR.Oz.0025.5.82.2020 14.07.2020r.  Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą
w Warszawie
ANEKS do umowy
z dnia 22 maja
2020 r. w sprawie realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
do 31.10.2020r. 216.377,50 zł  nie
 83 OR.Oz.0025.5.83.2020 17.07.2020r.  Zarząd Powiatu Paweł Strzelecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa ELVIK Paweł Strzelecki Radom na zakup i dostawę 21 kompletów odzieży roboczej do realizacji staży do Zespołu Szkół
Nr 1 CKP i Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap”
do dnia 20.07.2020r. 3.669 zł brutto tak w trybie bez stosowania nie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy)
 84 OR.Oz.0025.5.84.2020 17.07.2020r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia o realizację zadania publicznego,
o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „Integracyjny Festiwal Happy Jazz Ciechocinek – Happy Guitar Fest”
01.06.2020r.30.11.2020r. 3.500 zł nie
 85 OR.Oz.0025.5.85.2020 20.07.2020r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia o realizację zadania publicznego,
o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona”
01.08.2020r.31.10.2020r. 2.000 zł nie
 86 OR.Oz.0025.5.86.2020 23.07.2020r.  Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z dnia
18 grudnia 2018 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
w Grabiu”
dotacja na rok 20201.184.886 zł nie
 87 OR.Oz.0025.5.87.2020
23.07.2020r.
 Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą
w Warszawie
o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
w obszarach B i F
 2020r. 347.161,72 zł  nie
 88 OR.Oz.0025.5.88.2020  29.07.2020r. Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”
w Aleksandrowie Kujawskim
o realizację zadania publicznego,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „Obóz Sportowo – Rekreacyjny „Wakacje
z piłką nożną”
15.03.2020r.31.08.2020r. 1.000 zł nie
 89 OR.Oz.0025.5.89.2020 29.07.2020r. Zarząd Powiatu  Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku  o realizację zadania publicznego,
o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „II Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Aleksandrowskiego”
08.08.2020r.08.08.2020r. 1.000 zł  nie
 90 OR.Oz.0025.5.90.2020  31.07.2020r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym
do 30.09.2020r. 132.590 zł  tak
 91. OR.Oz.0025.5.91.2020 25.06.2020r. Zarząd Powiatu A.L.Radca prawny na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
01.07.2020r.31.12.2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto  nie
 92. OR.Oz.0025.5.92.2020  25.06.2020r. Zarząd Powiatu K.M.Radca prawny na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
01.07.2020r.31.12.2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto nie
 93.  OR.Oz.0025.5.93.2020  25.06.2020r.  Zarząd Powiatu E.S.Radca prawny na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
01.07.2020r.31.12.2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto nie
 94.  OR.Oz.0025.5.94.2020 25.06.2020r.  Zarząd Powiatu J.K.Radca prawny na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
01.07.2020r.31.12.2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto  nie
 95.  OR.Oz.0025.5.95.2020 25.06.2020r.  Zarząd Powiatu A.Z.Radca prawny na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
01.07.2020r.31.12.2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto  nie
 96.  OR.Oz.0025.5.96.2020 29.07.2020r.  Zarząd Powiatu A.G.-W.adwokat na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
w 2020 roku
01.08.2020r.31.12.2020r. stawka godzinowa 59,82 zł brutto nie
 97.  OR.Oz.0025.5.97.2020 23.07.2020r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu
w związku
z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2633C – ulica Narutowicza
(km 0+000 do km 1+392)
wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego i Narutowicz
w Aleksandrowie Kujawskim”
 98.  OR.Oz.0025.5.98.2020 06.08.2020r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta Radwanowice ANEKS do umowy
z 6 października 2016 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nieszawie”
 99.  OR.Oz.0025.5.99.2020  12.08.2020r. Zarząd Powiatu ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna
Gdańsk
na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nowo budowanej Placówki Socjalizacyjnej
 100.  OR.Oz.0025.5.100.2020  14.08.2020r.  Zarząd Powiatu Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie o realizację zadania publicznego,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem
„Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego
w okresie wakacji 2020”
01.08.2020r.31.08.2020r.  2.000 zł nie
 101.  OR.Oz.0025.5.101.2020  14.08.2020r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” Raciążek o realizację zadania publicznego,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem
„Postaw na kaczkę”
10.08.2020r.31.08.2020r. 2.500 zł  nie
 102.  OR.Oz.0025.5.102.2020  19.08.2020r.  Zarząd Powiatu K.B.K.ekspert z listy MEN umowa zlecenia
z ekspertami z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 19.08.2020r. 170 zł brutto   nie
 103.  OR.Oz.0025.5.103.2020  19.08.2020r.  Zarząd Powiatu M.B. K.-K.ekspert z listy MEN umowa zlecenia
z ekspertami z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 19.08.2020r. 170 zł brutto  nie
 104.  OR.Oz.0025.5.104.2020  19.08.2020r.  Zarząd Powiatu A.A.
ekspert z listy MEN
umowa zlecenia
z ekspertami z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 19.08.2020r. 170 zł brutto   nie
 105.  OR.Oz.0025.5.105.2020  19.08.2020r.  Zarząd Powiatu  A.N.
ekspert z listy MEN
umowa zlecenia
z ekspertami z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
19.08.2020r. 170 zł brutto  nie
 106.  OR.Oz.0025.5.106.2020 28.08.2020r. Zarząd Powiatu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie
ANEKS do umowy
z 16 listopada 2018 r.
na dostawę dokumentów komunikacyjnych
i oznaczeń
 nie
107.  OR.Oz.0025.5.107.2020 12.08.2020r. Zarząd Powiatu Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus o realizację zadania publicznego,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „XXIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2020”
01.05.2020r. 31.10.2020r. 3.500 zł nie
 108.  OR.Oz.0025.5.108.2020 14.08.2020r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim o realizację zadania publicznego,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu aleksandrowskiego”
01.08.2020r.25.10.2020r. 500 zł nie
 109.   OR.Oz.0025.5.109.2020 14.08.2020r. Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna”
w Aleksandrowie Kujawskim
o realizację zadania publicznego,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „XVI Integracyjny Miting Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”
01.02.2020r.31.10.2020r. 1.500 zł  nie
 110.   OR.Oz.0025.5.110.2020 28.08.2020r. Zarząd Powiatu Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Warszawa na ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Aleksandrowskiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi
01.09.2020r.31.08.2022r.  174.416,00 zł  nie w trybie przetargu nieograniczonegozgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 111.   OR.Oz.0025.5.111.2020 28.08.2020r. Zarząd Powiatu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Warszawa na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Aleksandrowskiego 01.09.2020r.31.08.2022r. 87.065,08 zł  nie w trybie przetargu nieograniczonegozgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 112.   OR.Oz.0025.5.112.2020 28.08.2020r. Zarząd Powiatu Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska Spółka Akcyjna Warszawa na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku 01.09.2020r.31.08.2022r. 31.482,00 zł  nie w trybie przetargu nieograniczonegozgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 113.  OR.Oz.0025.5.113.2020  03.09.2020r.  Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy z dnia
18 grudnia 2018 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Grabiu”
dotacja na rok 20201.214.850 zł  nie
 114.   OR.Oz.0025.5.114.2020 10.09.2020r.  Zarząd Powiatu Osiedle Stara Cegielnia Sp. z o.o.
z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim
umowa dzierżawy działki nr 14/31 mapa 18
o powierzchni 1,0134 ha położonej
w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Kościelnej
10.09.2020r.19.01.2030r. czynsz dzierżawny 500,00 zł brutto
w stosunku rocznym
 nie
115.  OR.Oz.0025.5.115.2020 27.08.2020r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski ANEKS do umowy z dnia 31.07.2020r. dot. realizacji „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”
 116.   OR.Oz.0025.5.116.2020 29.09.2020r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
z siedzibą
w Toruniu
w ramach projektu pn. „Pomagamy skutecznie” finansowanego
ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji PO WER, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym
01.09.2020r.31.12.2020r. 473.814 zł tak
 117.   OR.Oz.0025.5.117.2020 30.09.2020r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta Radwanowice ANEKS do umowy z dnia 30.09.2020r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
 118.   OR.Oz.0025.5.118.2020 07.10.2020r.  Zarząd Powiatu K.O. umowa zlecenie na pełnienie obowiązków koordynatora projektu
z ramienia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu pn. „Dobry zawód to przyszłość –
II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
07.10.2020r.31.12.2021r. wynagrodzenie miesięczne
400 zł brutto
tak
 119.   OR.Oz.0025.5.119.2020  07.10.2020r. Zarząd Powiatu  T.T. umowa zlecenie na pełnienie obowiązków koordynatora projektu
z ramienia Liceum Ogólnokształcącego
w Ciechocinku
w ramach projektu
pn. „Dobry zawód to przyszłość – II edycja”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
07.10.2020r.31.12.2021r.  wynagrodzenie miesięczne
400 zł brutto
tak
 120.   OR.Oz.0025.5.120.2020 07.10.2020r. Zarząd Powiatu J.L. umowa zlecenie na pełnienie obowiązków koordynatora projektu
z ramienia Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu pn. „Dobry zawód to przyszłość –
II edycja”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
07.10.2020r.31.12.2021r.  wynagrodzenie miesięczne
400 zł brutto
tak
 121.  OR.Oz.0025.5.121.2020 09.10.2020r. Zarząd Powiatu Jarosław Jóźwiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LAMBERT Jarosław Jóźwiak
z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim
na wykonanie dla Powiatu Aleksandrowskiego kalendarza plakatowego listwowego na rok 2021 15.12.2020r.  – nie
 122. OR.Oz.0025.5.122.2020  08.10.2020r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Warszawie
 ANEKS do umowy z dnia 23 lipca 2020 r. o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i F. nie
 123. OR.Oz.0025.5.123.2020  30.10.2020r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750 – IV etap”  do 30.06.2021r. dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 346.517zł  nie
 124. OR.Oz.0025.5.124.2020  30.10.2020r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski  o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III – od km 12+471 do km 13+350”  do 30.06.2021r.  dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 640.429zł  nie
 125.  OR.Oz.0025.5.125.2020 30.10.2020r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski ANEKS do umowy z dnia
21 października 2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II – na odcinku od km 0+429 do km 1+021”
 nie
 126. OR.Oz.0025.5.126.2020 22.10.2020r.  Zarząd Powiatu NEXT GENERATION TECHNOLOGY Piotr Wasyk
z siedzibą
w Warszawie
ORBI TECH Michał Filipek
z siedzibą
w Warszawie
działającymi
w ramach
MIKROTIK WARSAW TRAINING CENTER
Piotr Wasyk Michał Filipek Spółka Cywilna
z siedzibą
w Warszawie
na przeprowadzenie szkolenia
z zakresu konfiguracji i utrzymania infrastruktury sieciowej Mikrotronik Routing and Security dla 1 nauczyciela w zawodzie technik informatyk w Technikum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach zadania
pn. „Przeprowadzenie szkoleń
dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
z podziałem na 2 części w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap”
 do 15.12.2020r. 2.900 zł brutto tak na podstawie art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 127. OR.Oz.0025.5.127.2020 22.10.2020r.  Zarząd Powiatu NEXT GENERATION TECHNOLOGY Piotr Wasyk
z siedzibą
w Warszawie
ORBI TECH Michał Filipek
z siedzibą
w Warszawie
działającymi
w ramach
MIKROTIK WARSAW TRAINING CENTER
Piotr Wasyk Michał Filipek Spółka Cywilna
z siedzibą
w Warszawie
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 128.  OR.Oz.0025.5.128.2020 30.10.2020r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie
z siedzibą
w Toruniu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego tj. urządzenia
do oczyszczania powietrza (1szt.) dla PCPR w Aleksandrowie Kujawskim, urządzenia do oczyszczania powietrza (2szt.), urządzenia do dezynfekcji poprzez natrysk (2szt.) i lampy bakteriobójczej (5szt.) dla DPS
w Zakrzewie, urządzenia do oczyszczania powietrza (1szt.)
dla Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim
wartość urządzeń łącznie 32.410 zł tak
 129.  OR.Oz.0025.5.129.2020  02.11.2020r.  Zarząd Powiatu DIVERTI Grażyna Tomaszek
z siedzibą
Bielsko Biała
na doposażenie pracowni matematycznej w sprzęt niezbędny do nauczania z metody eksperymentu w ramach typu 5a dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Kujawskim”, stanowiącego część zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia do prowadzenia zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej
Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Kujawskim”
w ramach projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja”
14 dni od zawarcia umowy 5.284 zł brutto tak w trybie bez stosowania nie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy
 130.  OR.Oz.0025.5.130.2020 02.11.2020r.  Zarząd Powiatu TESORA Marzena Paczyńska
z siedzibą
Bielsko  Biała
na zakup wyposażenia w ramach typu 2a oraz typu 1a dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4
w Aleksandrowie Kujawskim”, stanowiącego część zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia do prowadzenia zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej
Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Kujawskim”
w ramach projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja”
14 dni od zawarcia umowy  13.210 zł brutto tak w trybie bez stosowania nie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy)
 131.  OR.Oz.0025.5.131.2020  04.11.2020r. Zarząd Powiatu VERVIS Sp. z o.o. z siedzibą
we Włocławku
ANEKS do umowy z dnia 5 grudnia 2019 r. na sprzedaż energii elektrycznej
 132.  OR.Oz.0025.5.132.2020  16.11.2020r.  Zarząd Powiatu JSystems Spółka z o. o.
z siedzibą
w Warszawie
 na przeprowadzenie szkolenia z programu React od podstaw dla
2 nauczycieli w zawodzie technik informatyki Technikum Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim
do 15.12.2020r. 7.000 zł brutto tak w trybie bez stosowania nie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy)
 133.  OR.Oz.0025.5.133.2020  16.11.2020r.  Zarząd Powiatu JSystems Spółka z o. o.
z siedzibą
w Warszawie
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 134.  OR.Oz.0025.5.134.2020 17.11.2020r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2
im. mjra H.Dobrzańskiego „Hubala”
o realizację zadania publicznego,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem
XV Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem „Nastolatków Wyczyny bez Narkotyków, Alkoholu i Nikotyny”
01.09.2020r.30.11.2020r. 1.000 zł nie
 135.  OR.Oz.0025.5.135.2020 19.11.2020r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z dnia
31 grudnia 2015 r. o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie
nie
 136.  OR.Oz.0025.5.136.2020  19.11.2020r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy z dnia
30 grudnia 2015 r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Aleksandrowie Kujawskim
nie
 137.  OR.Oz.0025.5.137.2020  25.11.2020r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski umowa dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” w roku 2020 do 31.12.2020r. dotacja 28.000 z nie
 138.  OR.Oz.0025.5.138.2020 27.11.2020r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia ANEKS do umowy z dnia 20 lipca 2020 r. o realizację zadania publicznego, o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod tytułem „Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona”
nie
 139.  OR.Oz.0025.5.139.2020 27.11.2020r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z dnia
6 października 2016 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą” „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie”
dotacja na 2020 r.566.037 zł  nie
 140.  OR.Oz.0025.5.140.2020 29.11.2020r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski ANEKS do umowy z dnia 31 lipca 2020 r. w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym
tak
 141.  OR.Oz.0025.5.141.2020 03.12.2020r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski ANEKS do umowy z dnia
21 października 2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II – na odcinku od km 0+429 do km 1+021”
nie
 142.  OR.Oz.0025.5.142.2020 09.12.2020r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski w sprawie przekazania środków dotacji z budżetu państwa w ramach działu 851 rozdziału 85111 §6410 na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. 01.12.2020r.31.12.2020r. dotacja celowa1.733.400 zł nie
 143.  OR.Oz.0025.5.143.2020 15.12.2020r.  Zarząd Powiatu  Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim
Spółka z o.o.
w sprawie udzielenia dotacji
dla Powiatowego Szpitala
w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej
w Powiatowym Szpitalu
w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.
01.12.2020r.31.12.2020r. dotacja celowa1.733.400 zł  nie
 144.  OR.Oz.0025.5.144.2020 15.12.2020r.  Zarząd Powiatu  Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria
pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile
w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli zatrudnionych
w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego
im. Kardynała Augusta Hlonda
w Aleksandrowie Kujawskim
do 30.12.2020r. dotacja celowa 11.500 zł nie
 145.  OR.Oz.0025.5.145.2020  15.12.2020r.  Zarząd Powiatu Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne
w Bydgoszczy
w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Aleksandrowie Kujawskim
do 30.12.2020r. dotacja celowa2.338 zł nie
 146.  OR.Oz.0025.5.146.2020 15.12.2020r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy z dnia 30 grudnia 2015 r. o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim  nie
 147.  OR.Oz.0025.5.147.2020 17.12.2020r.  Zarząd Powiatu PRIME COMPUTERS Dariusz Leszczyński
z siedzibą
we Wrocławiu
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach typu 1a oraz doposażenie pracowni matematycznej w ramach typu 5a dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, Liceum Ogólnokształcącego
w Ciechocinku oraz Liceum Ogólnokształcącego
w Aleksandrowie Kujawskim
w ramach projektu „Dobry zawód to przyszłość II edycja”
7 dni od zawarcia umowy  87.077,02 zł brutto tak w trybie przetargu nieograniczony
 148. OR.Oz.0025.5.148.2020 30.12.2020r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy
z dnia 29 lipca
2020 r.
o dofinansowanie
ze środków PFRON przez jednostkę samorządu terytorialnego
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” projektu
w obszarze B
nie
 149.  OR.Oz.0025.5.149.2020  03.12.2020r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z dnia
18 grudnia 2018 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
w Grabiu”
dotacja na rok 20201.385.283 zł nie
 150.  OR.Oz.0025.5.150.2020 11.12.2020r.  Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z dnia
18 grudnia 2018 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
w Grabiu”
dotacja na rok 20201.414.201 zł  nie
 151.  OR.Oz.0025.5.151.2020 15.12.2020r.  Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z dnia
18 grudnia 2018 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
w Grabiu”
dotacja na rok 20201.430.808 zł nie
 152. OR.Oz.0025.5.152.2020 15.12.2020r.  Zarząd Powiatu A.L.
radca prawny
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2021r.

30.06.2021r.
stawka godzinowa
59,82 zł brutto
 nie
 153. OR.Oz.0025.5.153.2020 15.12.2020r. Zarząd Powiatu K.M.
radca prawny
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2021r.

30.06.2021r.
stawka godzinowa
59,82 zł brutto
nie
 154. OR.Oz.0025.5.154.2020 15.12.2020r.  Zarząd Powiatu E.S.
radca prawny
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2021r.

30.06.2021r.
stawka godzinowa
59,82 zł brutto
nie
155. OR.Oz.0025.5.155.2020 15.12.2020r. Zarząd Powiatu  S.G.
radca prawny
 na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2021r.

30.06.2021r.
stawka godzinowa
59,82 zł brutto
 nie
156. OR.Oz.0025.5.156.2020 15.12.2020r. Zarząd Powiatu  K.S.
radca prawny
 na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2021r.

30.06.2021r.
stawka godzinowa
59,82 zł brutto
nie
157. OR.Oz.0025.5.157.2020 21.12.2020r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z siedzibą
w Nowym Sączu
na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zlokalizowanego
na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 roku
01.01.2021r.

31.12.2021r.
 64.020 zł nie
w trybie bez stosowania nie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy)
 158. OR.Oz.0025.6.1.2020 24.01.2020r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie
ANEKS do porozumienia z dnia 26.11.2019r.w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów
i techników
nie
 159.  OR.Oz.0025.6.2.2020  27.02.2020r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Toruń porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej
nie
 160.  OR.Oz.0025.6.3.2020  01.04.2020r.  Zarząd Powiatu Powiat Wrzesiński porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w Rodzinnym Domu Dziecka
 nie
161.  OR.Oz.0025.6.4.2020  01.04.2020r.  Zarząd Powiatu Powiat Wrzesiński porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w Rodzinnym Domu Dziecka
nie konkurs ofert
162.  OR.Oz.0025.6.5.2020  02.07.2020r.  Zarząd Powiatu Powiat Włocławski porozumienie
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
nie
 163.  OR.Oz.0025.6.6.2020  07.10.2020r. Zarząd Powiatu Powiat Oleśnicki porozumienie
w sprawie warunków  pobytu dziecka w pieczy zastępczej i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie
nie
 164.   OR.Oz.0025.6.7.2020  07.10.2020r. Zarząd Powiatu Powiat Oleśnicki porozumienie
w sprawie warunków  pobytu dziecka w pieczy zastępczej i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie
 nie
 165.   OR.Oz.0025.6.8.2020 07.10.2020r. Zarząd Powiatu Powiat Oleśnicki porozumienie
w sprawie warunków  pobytu dziecka w pieczy zastępczej i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie
nie
166.   OR.Oz.0025.6.9.2020 07.10.2020r.  Zarząd Powiatu  Powiat Oleśnicki porozumienie
w sprawie warunków  pobytu dziecka w pieczy zastępczej i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie
 nie
167.   OR.Oz.0025.6.10.2020 13.11.2020r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie porozumienie
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
od września 2020 r.do czerwca 2021 r. 300 zł miesięcznie na każdego ucznia -dla 3 uczniów  nie
 168.   OR.Oz.0025.6.11.2020  03.12.2020r. Zarząd Powiatu Gmina Koneck porozumienie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 – etap II”
 2020r. 40.000 zł nie
 169.   OR.Oz.0025.6.12.2020  30.10.2020r.  Zarząd Powiatu Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu
Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych
w Toruniu
porozumienie
w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego
w roku 2021
 nie
170.  OR.Oz.0025.6.13.2020  30.10.2020r.  Zarząd Powiatu Gmina Aleksandrów Kujawski porozumienie
w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
 nie
 171.  OR.Oz.0025.6.14.2020  30.10.2020r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Ciechocinek porozumienie
w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
 nie
172.   OR.Oz.0025.6.15.2020  30.10.2020r.  Zarząd Powiatu Gmina Koneck porozumienie
w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
nie
 173.   OR.Oz.0025.6.16.2020 30.10.2020r.  Zarząd Powiatu  Gmina Zakrzewo porozumienie
w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
nie
174. OR.Oz.0025.6.17.2020 31.12.2020r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek ANEKS do porozumienia z dnia
19 grudnia 2019 r.
w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
we Włocławku
nie

Informacje

Rejestr zmian