Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
3
Nazwa jednostki zlecającej:
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Wydział:
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Miejsce pracy:
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Stanowisko:
Aleksandrów Kujawski
Wymiar etatu:
2/5 etatu
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
05-12-2023
Termin składania dokumentów:
15-12-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty
Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski , pok.223 II piętro
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
1) wykształcenie wyższe
2) kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) tj.:
a) posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, przy spełnieniu warunków określonych w art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
3) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią
8) posiada co najmniej trzyletni staż pracy ( do stażu pracy wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku)
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
1) mile widziane posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku ekonomia lub prawo
2) znajomość następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów dot. rachunkowości budżetowej i zasad prowadzenia audytu w jednostkach samorządu terytorialnego
2) doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora
3) umiejętność analitycznego myślenia
4) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
5) cechy osobiste takie jak: bezstronność, samodzielność, kreatywność, rzetelność, punktualność, uczciwość, staranność, asertywność, systematyczność
6) dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość obsługi pakietu MS Off
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Wykonywanie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, którego celem jest wspierania kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, w tym min.:
1) opracowywanie procedury audytu wewnętrznego
2) realizowanie zadań audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, w tym zgodnie ze wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego
3) przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego
4) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu
5) przeprowadzanie zadań audytowych poza rocznym planem
6) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni
7) prowadzenie analiz ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki
8) ustalanie przyczyn oraz określanie skutków zaistniałych ryzyk, nieprawidłowości, uchybień
9) przedstawianie wniosków w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenie usprawnień
10) wykonywanie czynności doradczych służących wspieraniu Starosty, Zarządu Powiatu w realizacji celów i zadań
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Lista wybranych kandydatów:
pani Małgorzata Wróbel
Uzasadnienie wyboru:
Aleksandrów Kujawski dnia 21.12.2023r.
(miejscowość i data)

INFORMACJA O WYNIKU II ETAPU NABORU
NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO


Informuję, że konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim wygrała Pani Małgorzata Wróbel zamieszkała w Bydgoszczy, która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne, wykazała się dużą wiedzą wymaganą na zajmowanym stanowisku.Starosta Aleksandrowski

/-/ Lidia Tokarska /-/

OGŁOSZENIE O NABORZE

 Starosta Aleksandrowski na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
 

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski
 

II. Określenie stanowiska
Audytor wewnętrzny
 

III . Wymagania związane ze stanowiskiem- wymagania niezbędne

1)  wykształcenie wyższe

2) kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) tj.:

  1. posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),  lub
  2. złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  4. dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, przy spełnieniu warunków określonych w art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

3) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6) kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

7)  cieszy się  nieposzlakowaną opinią

8) posiada co najmniej trzyletni staż pracy ( do stażu pracy wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku)


 IV. Wymagania dodatkowe :

1) mile widziane posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku ekonomia lub prawo

2) znajomość następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów dot. rachunkowości budżetowej i zasad prowadzenia audytu w jednostkach samorządu terytorialnego

2) doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora

3) umiejętność analitycznego myślenia

4) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych

5) cechy osobiste takie jak: bezstronność, samodzielność, kreatywność, rzetelność, punktualność, uczciwość, staranność, asertywność, systematyczność

6) dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość obsługi pakietu MS Office

V. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, którego celem jest wspierania kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, w tym min.:

1)  opracowywanie procedury audytu wewnętrznego

2) realizowanie zadań audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, w tym zgodnie ze wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego

3) przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego

4) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu

5) przeprowadzanie zadań audytowych poza rocznym planem

6) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni

7) prowadzenie analiz ryzyka w zakresie działalności  oraz gospodarki finansowej jednostki

8) ustalanie przyczyn oraz określanie skutków zaistniałych ryzyk, nieprawidłowości, uchybień

9) przedstawianie wniosków w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenie usprawnień

10) wykonywanie czynności doradczych służących wspieraniu Starosty, Zarządu Powiatu  w realizacji celów i zadań

Odpowiedzialność pracownika:
odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna określona w przepisach ustawy z dnia 21 listopada  2008r  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530 t.j.).

Szczególne prawa i obowiązki:

pracownikowi przysługują prawa i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 listopada  2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530 t.j.) .

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1)  praca na 2/5 etatu – zadaniowy czas pracy

2)  płaca zasadnicza z przedziału 2500 zł – 3500 zł brutto miesięcznie,

3)  wynagrodzenie płatne do dnia 28 każdego miesiąca;

4) umowa na czas określony, z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.

5) praca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. przy ul. Słowackiego 8,
     II piętro.(Możliwość skorzystania z windy)

VII. Zasady współzależności służbowej

1. Bezpośredni przełożony – Starosta

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu wrześniu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

IX. Wymagane dokumenty

1.Dokumenty niezbędne:
1) podanie, podpisane własnoręcznie przez kandydata;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia audytu wewnętrznego;

5)kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzającego praktykę w zakresie audytu wewnętrznego;

6) oświadczenia, podpisane własnoręcznie przez kandydata, o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych,

c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

f) posiadaniu lub nieposiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności,

g) zaświadczenia o wykonywaniu lub niewykonywaniu pracy w gospodarstwie rolnym,

            h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku objętym konkursem.

X. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego, należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, w Kancelarii Ogólnej ( pok.223, II piętro) lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w terminie do dnia grudnia 2023 r. do godz.15:30.

XI. Dodatkowe informacje:

  1. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata a kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  2. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie  o kolejnym etapie naboru.
  3. Z regulaminem naboru można zapoznać się w Starostwie Powiatowym   w Aleksandrowie Kujawskim (pok.213) lub na stronie Bip – Powiatu Aleksandrowskiego.

 

Aleksandrów Kujawski dnia 05-12- 2023 r.

 

 

                                                                                                              /-/ Lidia Tokarska/-/

                                                                                                          Starosta Aleksandrowski

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego