Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U.2019.848 z dnia 8 maja 2019r. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-10

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji , gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 Wygląd strony

Opracowana strona jest zbudowana w sposób spełniający wymagania dostępności.

W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje:

 • rodzaj kontrastu, rodzaj kontrastu
   
 • rozmiar czcionki, Rodzaj czcionki
 • odstępy między znakami oraz wierszami. odstępy między znakami oraz wierszami

  Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:
 • TAB – kolejny element,
 • SHIFT + TAB – poprzedni element,
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki,
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej,
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony,
 • SHIFT + ALT + 1 – przejście do menu.

Funkcja Czytaj odnośniki włącza elektronicznego lektora, który czyta poszczególne odnośniki na stronie poprzez wskazanie kursorem myszki lub poprzez skrót klawiszowy.

Po wyświetleniu żądanej podstrony przycisk Czytaj tekst włącza elektronicznego lektora, który czyta treść podstrony.

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Publikowane informacje zgromadzone są menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu,
 • załączników w postaci plików do pobrania,
 • zdjęć i grafik.

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie – należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub, w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • treść publikacji wyświetlana w formie uporządkowanej tabeli lub treści opisowej,
 • informacja o załącznikach dodanych do publikacji,
 • informacje w postaci metadanych przedstawiających daty i czas powstania publikacji oraz osoby odpowiedzialne za ten proces,
 • rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) – informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona.

Pliki do pobrania umiejscowione są w treści strony. Jeśli użytkownik nie posiada niezbędnego oprogramowania do wyświetlenia zawartości załączonych plików, może skorzystać z bezpłatnych przeglądarek plików typu np.: doc, rtf, pdf, xls, zip.

Dodatkowe funkcje pozwalają na:

 • wydrukowanie treści podstrony,
 • wyświetlanie treści w sposób dostosowany dla wymagań osób niepełnosprawnych i niedowidzących,
 • wyszukiwanie treści według podanej frazy,
 • zmianę rozmiaru czcionki treści podstrony.

BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk / symbol lupy, po czym wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć odnośnik, który jest jednocześnie nagłówkiem docelowej podstrony.

Opis stałych pozycji menu w dolnej jego części:

 • bip.gov.pl – odnośnik przekierowujący do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez MSWiA,
 • mapa strony – spis treści biuletynu,
 • statystyki – informacja o liczbie wyświetleń poszczególnych stron biuletynu,
 • redaktorzy – lista osób edytujących treść biuletynu,
 • instrukcja – instrukcja obsługi – jak korzystać z BIP,
 • deklaracja dostępności.

Zgodność ze standardami

– HTML 5,

– WCAG 2.1 (poziom AA) .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi jest Pan Jarosław Kruczkowski pod adresem mailowym j.kruczkowski@aleksandrow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54/ 282 79 21 lub 54/ 282 79 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim mieści się w dwóch lokalizacjach:

 1. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
 2. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Do budynku od ul. Słowackiego 8 prowadzą dwa wejścia: główne i boczne. Do obu wejść prowadzą schody, a przy wejściu bocznym znajduje się również podjazd dla wózków.

Dla interesantów przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.

Biuro obsługi interesanta znajduje się przy głównym wejściu do budynku.

Wszystkie piętra budynku dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku jest winda oraz krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się z korytarza głównego na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono dwa bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku częściowo na parterze  i na II pietrze budynku zajmowanycm przez Starostwo Powiatowe znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a (tabliczki przy wejściach do biur, oznaczenie toalet i wyjścia ewakuacyjne. Na parterze budynku i na II piętrze znajdują się tablice tyflograficzne z rozmieszczeniem pomieszczeń. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. Schody na klatkach schodowych oznaczone taśmą kontrastową.

Do budynku przy ul. Sikorskiego 3 prowadzą dwa wejścia: główne i boczne. Do obu wejść prowadzą schody, a przy wejściu bocznym znajduje się również podjazd dla wózków. Przy wejściu boczny znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dla interesantów przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.

Biuro obsługi interesanta znajduje się przy wejściu bocznym.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze i piętrze.

Wejście do toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się z korytarza głównego na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są podstawowe informacje oznaczone w alfabecie Braille’a oraz na powiększonym druku z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Starosta Aleksandrowski informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim możliwy jest
w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: ,
 2. przesyłanie wiadomości SMS-em na numer telefonu 538 488 361
 3. korespondencję pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, a także przeszkolonych pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim posługującego się językiem migowym.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią oraz udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo-migowy),
 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Informacje dla osób słabosłyszących lub niedosłyszących znajdują się pod adresem:
https://www.youtube.com/embed/efImo-_iMM0
https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Procedury załatwienia poszczególnych spraw w Urzędzie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod adresem: https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/291/351/procedury-zalatwiania-spraw.html

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Starostwo Powiatowe dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą dostępność cyfrową i architektoniczną w celu realizacji zadań jakie spoczywają na powiecie  wobec wszystkich mieszkańców powiatu aleksandrowskiego.

Starosta Aleksandrowski

/-/ Lidia Tokarska

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego