Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starosta

Lidia Tokarska
Starosta Aleksandrowski
Lidia Tokarska
Starosta Aleksandrowski

ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH W STAROSTWIE

 1. Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa jest Starosta.
 2. Starosta organizuje pracę Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Do zakresu zadań i kompetencji starosty jako kierownika starostwa należy:
  1. ogólne kierownictwo oraz nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań starostwa,
  2. określenie organizacji wewnętrznej oraz form i metod pracy starostwa, z wyjątkiem spraw objętych regulaminem,
  3. koordynowanie działalności wydziałów oraz kierowanie przy pomocy wicestarosty, sekretarza i skarbnika pracą komórek organizacyjnych starostwa, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do regulaminu,
  4. akceptowanie projektu programu działania starostwa oraz oceny z wykonania programu za dany rok,
  5. ogólne kierownictwo i nadzór nad całością spraw należących do jego uprawnień,
  6. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa
   z zakresu prawa pracy i wyznaczania innych osób do podejmowania tych czynności,
  7. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
  8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez zarząd,
  9. nadzorowanie realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, w tym z zakresu: rolnictwa, geodezji, ochrony środowiska, inwestycji, budownictwa, architektury oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym oraz innych przepisach,
  10. upoważnianie pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  11. upoważnianie pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  12. zlecanie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  13. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników starostwa,
  14. reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
  15. nadzorowanie realizacji budżetu,
  16. nadzorowanie rozpatrywania skarg i wniosków obywateli,
  17. organizowanie pracy zarządu i prowadzenie posiedzeń zarządu,
  18. przedstawianie radzie projektów aktów prawnych,
  19. składanie radzie sprawozdania z wykonywania uchwał rady oraz informacji z pracy zarządu,
  20. nadzorowanie spraw kadrowych i gospodarki etatowej,
  21. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady i zarządu oraz wynikających z postanowień statutu i regulaminu.
 4. Staroście podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
  1. Wydział Architektury i Budownictwa,
  2. Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
  4. Biuro Organów Samorządowych,
  5. Samodzielne stanowiska, w tym:
   1. radca prawny,
   2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
   3. audytor wewnętrzny,
   4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego