Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz

Paulina Smykowska
Sekretarz Powiatu

 1. Do zakresu zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego pod względem techniczno – administracyjnym, a w szczególności:
 • opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i kontrola realizacji zadań wynikających z zakresu kompetencji wydziałów i referatów,
 • inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod pracy,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
 • przeprowadzanie oraz koordynowanie kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,
 • uczestniczenie z głosem doradczym w pracach Zarządu Powiatu,
 • ewidencjonowanie wystąpień NIK, RIO i innych organów kontroli zewnętrznej,
 • nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów,
 • przeprowadzanie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników,
 • udzielanie instruktażu przy wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjno – prawnych,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie przygotowania sesji Rady Powiatu i posiedzeń Zarządu Powiatu,
 • nadzorowanie i koordynowanie spraw dotyczących informatyzacji, BIP, elektronicznego obiegu dokumentów,
 • nadzór i koordynacja kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym,
 • kontrola przestrzegania prawa i stosowania przepisów wewnętrznie obowiązujących w Starostwie Powiatowym,
 • prowadzenie zbiorów zarządzeń Starosty Aleksandrowskiego,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP,
 • nadzór nad przestrzeganiem kodeksu postępowania administracyjnego,
 • wyrażanie zgody na udostępnianie dokumentów z archiwum,
 • organizowanie i koordynowanie oraz prowadzenie dokumentacji nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
 • wykonywanie w imieniu Starosty obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę,
 • rozwiązywanie problemów organizacyjnych Starostwa, nadzór nad sprawami pracowniczymi i społeczno – administracyjnymi, organizacja obsługi organów samorządowych,
 1. Sekretarzowi podlegają bezpośrednio:
 • Wydział Organizacji Kadr i Nadzoru,
 • Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
 1. Do zakresu zadań Sekretarza należy także wykonywanie zadań Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu:
 • kierowanie pracą Wydziału,
 • bieżący nadzór nad prawidłową i sprawną realizacją zadań określonych do kompetencji Wydziału,
 • współdziałanie z Wydziałem Finansowym w gospodarowaniu środkami budżetowymi w zakresie merytorycznych właściwości wydziału, w tym analizowaniem i czuwaniem nad prawidłowością ich wykorzystania,
 • realizacja pozostałych zadań Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu i bieżący nadzór nad realizacją,
 • nadzór nad funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej oraz zarządzanie ryzykiem na poziomie Wydziału,
 • inne zadania zlecone przez Starostę.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego